INFORMACJE

Prezydent Miasta Bolesławiecogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu na istniejących obiektach sportowych w Bolesławcu w 2019 roku.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
 3. Uchwała nr II/24/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”.
 4. Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

 1. Tryb, rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

 

Tryb: otwarty konkurs ofert

Rodzaj zadania: Poprawa bazy sportowej
Zadanie zakłada wsparcie finansowe modernizacji obiektu sportowego przy ulicy Rajskiej w Bolesławcu, polegającej na jego budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażeniu.

 

Dofinansowanie całego zadania nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania: 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami.
 3. Oferent musi wykazać: wkład środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł lub wkład osobowy nie mniejszy niż 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 4. Wykazany przez oferenta wkład rzeczowy nie będzie podlegał ocenie .
 5. W ramach konkursu zostanie wybrana tylko jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

III. Termin i warunki realizacji zadań:

Dofinansowanie zadań z budżetu Gminy nastąpi po podpisaniu umowy na ich realizację. Realizacja zadania musi nastąpić w terminie do 31.12.2019r. Szczegółowe terminy realizacji zadań oraz warunki ich dofinansowania określone będą w umowie.

 1. Termin składania ofert:
 2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w terminie do 25.09.2019r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Interesanta (wieżowiec) Urzędu Miasta, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec.
 3. Oferty należy złożyć opatrzone nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu).

3 W przypadku ofert przesłanych pocztą  decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bolesławiec,
a nie data stempla pocztowego.

 1. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

 

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty powinny być sporządzone według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057)  

Wzory druków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec pod zakładką organizacje pozarządowe – formularze, druki. Druki są też do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta w UM Bolesławiec (wieżowiec, parter) a także w Wydziale Społecznym, pokój 302.

Do oferty należy dołączyć:

- kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- aktualny wyciąg z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu sportowego - w przypadku, gdy klub nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (akceptowana jest kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione);

- klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Termin dokonania wyboru oferty - do 4 października 2019r.

 

 1. Spełnienie wymogów merytorycznych:
 2. a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych (0-10 pkt.);
 3. b) ocena dotychczasowej współpracy (rzetelność, terminowość wykonania i rozliczania zadania w latach poprzednich (0-10 pkt.);
 4. c) uwzględnienie planowanego wkładu finansowego, w tym środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego w stosunku do całkowitych kosztów zadania (0-10 pkt.);
 5. d) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie, w tym jakość przygotowania projektu (0 -10 pkt.):

- zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań;

- dobrze przemyślany i przekonujący plan działania;

- realne i mierzalne produkty, rezultaty i spodziewane efekty.

 

VII. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 1.Do rozpatrywania ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec Komisja Konkursowa.

 1. Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty i przyznaniu dotacji podejmie ostatecznie Prezydent Miasta Bolesławiec.
 2. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej UM Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej, a oferent zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu (mailowo lub listownie).

 

VIII. Prezydent Miasta Bolesławiec zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu bez podania przyczyny,

- negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,

- możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego  zadania,

- odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny,

- nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu.

 

 1. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec zadaniach publicznych w 2018 i 2019r.

W roku 2018 i 2019 przeznaczono dotacje na realizację zadań publicznych na przedsięwzięcia sportowe w trybie otwartego konkursu ofert:

Zadania w zakresie

            2018

              2019

Przedsięwzięcia sportowe

         475 000,-

           538.700,-

Załączniki:

I .klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,

2.wzór oferty na realizację zadania publicznego,

3.wzór umowy,

4.wzór sprawozdania.

 

Archiwum wiadomości

Bolesławiec ul. Nadrzeczna

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information