c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_06_sesja_rm_absorutorium-134.JPG

26 czerwca 2019 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Piotrowi Romanowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Radni podjęli uchwałę po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonym  "Raportem o stanie miasta Bolesławiec" za 2018 i debacie w tym temacie. Raport jest źródłem wiedzy o działalności samorządu miejskiego, o Bolesławcu oraz zmianach zachodzących w obszarach aktywności mieszkańców.

 

Raport został  opracowywany na podstawie materiałów z wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek, w których udziały ma Gmina Miejska Bolesławiec. Raport zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, odzwierciedlając tym samym działalność samorządu oraz rozwój Bolesławca.

Absolutorium poprzedziło również udzielenie wotum zaufania prezydentowi Bolesławca oraz sprawozdania, opinie i stanowiska klubów radnych: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok i sprawozdanie finansowe, 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego, 3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, 4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2018 rok, 5) stanowiska klubów radnych.

 Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. Dokonując zmian w uchwale budżetowej, Prezydent Miasta działał w tym zakresie w granicach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta oraz własnych kompetencji wynikających z obowiązujących przepisów. Opinia Komisji Rewizyjnej jest również pozytywna. Przy wykonywaniu budżetu, Prezydent Miasta kierował się zasadami określonymi w rozdziale "Zasady gospodarowania środkami publicznymi" ustawy o finansach publicznych:

- przestrzegał zakazu przekazywania środków publicznych pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imiennie wymienionych wydatków (budżet obejmuje całość pobieranych wpływów oraz dokonywanych wydatków i rozchodów),

- stosował zasady powszechności i równości w dostępie do realizacji zadań publicznych (np. udzielanie dotacji z budżetu różnym podmiotom bez względu na ich przynależność sektorową - sektor publiczny lub niepubliczny);

- wydatkował środki publiczne zgodnie z celami i maksymalnymi limitami ustalonymi w uchwale budżetowej oraz w planie finansowym w sposób celowy, oszczędny, efektywny, przestrzegając zasadę legalności, rzetelności, jawności i przejrzystości;

- zaciągał zobowiązania zgodnie z kwotami ustalonymi w planie wydatków na

2018 rok i z udzielonymi przez Radę Miasta upoważnieniami;

- przyznawał środki publiczne na realizację zadań przygotowując oferty nie zawierające znamion czynów nieuczciwej konkurencji (niezależnie od statusu podmiotu wnioskującego o przyznanie środków publicznych);

- lokował wolne środki na rachunkach bankowych poza bankiem prowadzącym obsługę bankową  uzyskując korzystniejsze warunki;

- udzielał ulg dotyczących należności pieniężnych stosując obowiązujące przepisy (KPA, Ordynacja podatkowa, uchwały Rady Miasta Bolesławiec).

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Piotrowi Romanowi opowiedziało się

17 radnych, bez głosów "przeciw" i 4 głosach wstrzymujących się.

Absolutoriom dla prezydenta poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.