c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_06_ratusz_06_2019-114.JPG

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Bolesławiec

Porządek obrad VIII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad VIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 maja
  2019 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na
  VII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 maja 2019 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport o stanie miasta Bolesławiec:
  • Raport o stanie miasta Bolesławiec.
  • Wystąpienie Prezydenta Miasta.
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2018 i sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Bolesławiec:
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
   o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu
   z wykonania budżetu miasta za 2018 r.
  • Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały  nr II/1/2019 Komisji Rewizyjnej z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2018 rok.
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2018 rok.
  • Stanowiska Klubów Radnych.
  • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 1. Sytuacja ekonomiczna spółek miejskich: MZGK, MZK, TBS, ZEC, PWiK.
 2. Przygotowanie szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży, inwestycje i remonty w szkołach).
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego.
 1. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej 18
   w Bolesławcu,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego wzdłuż ulic: B. Chrobrego –
   Kościuszki w Bolesławcu,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Cieszkowskiego - al. Tysiąclecia w Bolesławcu,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa – Jeleniogórska – Rzemieślnicza,
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Zygmunta Augusta – B. Kosiby – Murarska w Bolesławcu,
  • w sprawie nadania nazwy „ulica Gajowa” na terenie miasta Bolesławiec,
  • w sprawie nadania nazwy „ulica Łowiecka” na terenie miasta Bolesławiec,
  • w sprawie nadania nazwy „ulica Myśliwska” na terenie miasta Bolesławiec,
  • w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci
   6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,
  • w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.,
  • w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec,
  • w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/236/2012 Rady Miasta Bolesławiec
   z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec,
  • w sprawie zmiany uchwały nr L/417/2014 Rady Miasta Bolesławiec
   z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Janowi Jasiukiewiczowi,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Wojciechowi Kasprzykowi,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Janowi Leonowi Stasiakowi,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Eugeniuszowi Jabłońskiemu,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Eugeniuszowi Kowalskiemu,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Janowi Kisiliczykowi,
  • w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 1. Interpelacje – informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 2. Sprawy organizacyjne:

14.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.

 1. Zamknięcie sesji.