c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_02_komisje-333.jpg

W dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 9.00
w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201
odbędzie się V sesja Rady Miasta Bolesławiec


Porządek obrad V sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad V sesji.
3.    Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 9 stycznia 2019 r.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych w 2018 roku oraz na IV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 9 stycznia 2019 r.
5.    Informacje:
5.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
5.1.1.    Prezydenta Miasta o wydanych decyzjach i zgłoszonych żądaniach w sprawie wzrostu/spadku wartości nieruchomości.
5.2.     Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6.    Stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.
7.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
8.    Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny.
9.    Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta.
10.    Projekty uchwał Rady Miasta:
10.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna – B. Chrobrego w Bolesławcu,
10.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu,
10.3. zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
10.4. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2019 r.,
10.5. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Bolesławcu,
10.6. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu,
10.7. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu,
10.8. w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie Miasta Bolesławiec,
10.9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
10.10. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.,
10.11. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Bolesławiec,
10.12. w sprawie zmiany uchwały Nr I/12/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec oraz zakresu jej działania,
10.13. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
11. Interpelacje – informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
12. Sprawy organizacyjne:
12.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
13. Zamknięcie sesji.

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information