c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_01_sesja_rm_budzet_sesja-142.jpg

9 stycznia 2019 roku Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła budżet na 2019 rok. Przedłożony przez prezydenta Bolesławca budżet na 2019 r. zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 184.002.623  zł, po stronie wydatków 179.176.501,28   zł. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 4.826.121,72 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji  na koniec roku 2019 wyniesie 35.891.506,24 zł, co stanowi 19,51 % planowanych dochodów.

 

Dochody i zadłużenie Miasta Bolesławiec w latach 2012-2019 (zobowiązania długoterminowe do dochodów)

c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_01_sesja_rm_budzet_zobowiazania.png

 

Uchwalony budżet obejmuje dochody i wydatki jednostek budżetowych oraz dochody rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

W budżecie na 2019 r. nie zostały zmienione stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Obowiązuje nadal uchwała Rady Miasta Bolesławiec nr LV/457/2014 r. z dnia 29 października 2014 r. zwalniająca z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i części w tych budynkach oraz grunty pozostałe. W dalszym ciągu funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości. Nie ulegają również zmianie stawki opłaty targowej oraz opłata od posiadania psa.

Wśród głównych projektów inwestycyjnych  w roku 2019 znalazły się m.in. następujące zadania:
- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Ptasia – Widok w celu uzbrojenia działek pod zabudowę mieszkaniową.
- Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej
-Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej. Zadania planowane do realizacji przy współudziale środków krajowych pochodzących z Programu modernizacji dróg wojewódzkich (wnioski o dofinansowanie  złożono do DSDiK).
- Budowa drogi ul. Kresów II RP. W 2017 r.  wykonano oświetlenie drogi oraz odwodnienie wraz z usytuowaniem wpustów drogowych.
- Przebudowa ul. Zgorzeleckiej polegająca na remoncie nawierzchni jezdni wraz z udrożnieniem odwodnienia drogi i skrzyżowaniem z ul. Masarską, długość drogi – 490 m, powierzchnia - 5.300 m2.
- Realizacja zadania „Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem
i oświetleniem”, w ramach których zostanie opracowana dokumentacja oraz wybudowana droga w kierunku ul. Gdańskiej.
- Kontynuację zadania „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Projekt zakłada współpracę instytucji partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii na rzecz polepszenia połączeń peryferyjnych regionów transgranicznych z Trans Europejską Siecią Transportową. Obejmuje on opracowanie kompletnej dokumentacji budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Dnia 03.08.2017 r. zawarto umowę  o dofinansowanie realizacji projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE973 TRANS-BORDERS. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.
-Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego poprzez instalację monitoringu wizyjnego na bulwarze nad Bobrem (skatepark i pumptrack).
- Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe. Inwestycja polega na budowie modułowego budynku przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym, administracyjnym oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku przedszkola przewiduje się pięć oddziałów przedszkolnych z pełnym węzłem sanitarnym każdy, kuchnię z wydawalnią przystosowaną do rozwożenia posiłków do sal przy użyciu wózków kelnerskich, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinety sensoryczne, zaplecze administracyjne i techniczne. Budynek w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych
- Udział w projekcie „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach Programu Operacyjnego Interreg Polska Saksonia 2014 – 2020 realizowanego wspólnie z Powiatem Bolesławieckim i Powiatem Bautzen.  Gmina Miejska Bolesławiec ma przewidziany udział jako partner realizujący w dwóch zadaniach, a jednym z nich jest zakup wyposażenia gabinetów przedmiotowych do pięciu szkół podstawowych dla pięciu sal edukacyjnych.
- Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia – Widok.  Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sieci ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia – Widok w celu umożliwienia odbioru ścieków z planowanych do zabudowy mieszkaniowej działek oraz wód opadowych z nowoprojektowanych dróg w tym rejonie.
-Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego poprzez wymianę zwykłych żarówek na oprawy z LEDowymi źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
-Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu - rewitalizacja parku
przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu (dofinansowanie w ramach EFRR). Celem zadania jest  przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak by integrował różne pokolenia. Projekt zakłada, że park będzie służył nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również młodzieży i seniorom. Park uzyska walory rekreacyjne (planowane stworzenie tras biegowych, rowerowych, placu zabaw dla dzieci). W 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu przez NFOŚiGW.
- Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki w latach 2019-2020. W 2019 r. planuje się opracować kompletną wielobranżową dokumentację projektową rewaloryzacji i adaptacji dawnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz ze stworzeniem nowej ekspozycji stałej Muzeum Ceramiki oraz zapewnieniem warunków przestrzennych do działalności muzealnej o charakterze ekspozycyjnym, dydaktycznym, reprezentacyjnym z towarzyszącymi funkcjami wspomagającymi (dofinansowanie w ramach EFRR).
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Bolesławcu (dofinansowanie
w ramach EFRR). Zadanie dotyczy stworzenia parku doświadczeń, w którym wyodrębnione zostaną strefy doświadczalne, przedstawiające poszczególne dziedziny fizyki. Planuje się wykonać utwardzone strefy doświadczalne, alejki piesze (w tym edukacyjną ścieżkę fakturową) oraz plac wejściowy i elementy małej architektury. W 2018 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego konkursu przez NFOŚiGW.
- Dla Muzeum Ceramiki planuje się wydatki na realizację trzech projektów: Bolesławiec-Vrchlabi – aktywna transgraniczna współpraca muzeów, Brama do świata zbiorów, Nauka jako przyroda.
– Projekt „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”, który będzie realizowany na obszarze 3 miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie związane z rozwojem szlaku turystycznego VIA Fabrilis oraz uruchomienie nowych centrów popularyzujących tradycje dawnych rzemiosł. W lokalnych muzeach, które będą przedmiotem prac inwestycyjnych, będą realizowane działania promujące tradycyjne rzemiosła (dofinansowanie w ramach EFRR na realizację w latach 2019 – 2021).
- Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną – II etap. W 2019 r.  planowana jest budowa boiska do piłki plażowej, budynku szatniowego, bulwaru z pomostami dla kajaków, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy imprez plenerowych oraz parkingu.
- Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności. Przedmiotem zadania jest budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym (Osiedle Kwiatowe), obejmującej wykonanie: siłowni plenerowej o 6 różnych urządzeniach, placu zabaw dla dzieci wyposażonego w 3 urządzenia oraz ogrodzenia, strefy relaksu - 4 ławki, 2 koszy na śmieci, plenerowego stołu do tenisa, piłkarzyków, 4 stojaków rowerowych oraz nasadzeń zieleni.
- Punkt Obsługi Turysty – POT „Rajska“ – przygotowanie dokumentacji projektu budowlanego dotyczącego posadowienia obiektu kontenerowego 4-modułowego wraz z połączeniem wewnętrznych instalacji z zewnętrznymi sieciami zasilającymi. Warunkiem podjęcia powyższego działania będzie pozytywna ocena Komitetu Monitorującego opiniującego wnioski składane w ramach Interreg VA Rzeczpospolita Polska – Czechy 2014-2020 przy Euroregionie Nysa. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Inwestycje realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
- Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 - II etap. Prace obejmować będą m.in. wymianę nawierzchni chodników i drogi dojazdowej, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów, odwodnienie oraz rekultywację terenu zielonego.
- Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych. Wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w wolnych lokalach oraz w lokalach zamieszkałych, w których dotychczasowy system grzewczy nie spełnia norm.

Przyjęcie  uchwały w sprawie budżetu miasta Bolesławca na 2019 r. poprzedziły opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji stałych Rady Miasta, Klubów Radnych, stanowisko prezydenta Bolesławca Piotra Romana wobec opinii i wniosków oraz dyskusja. Za projektem uchwały budżetowej głosowało 12 radnych, 6 radnych wstrzymało się. Budżet uchwalono przy braku głosów przeciw.

 

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information