c_200_140_16777215_00_images_stories_info_2019_01_styczen2019-336.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 9 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się IV sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

Porządek obrad IV sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad IV sesji.
 3. Przyjęcie protokołów I sesji Rady Miasta odbytej w dniach 21 listopada 
  2018 r. i 5 grudnia 2018 r., II sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 grudnia 2018 r. oraz III sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na I sesji Rady Miasta odbytej w dniach 21 listopada 2018 r. i 5 grudnia 2018 r., II sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 grudnia 2018 r. oraz III sesji Rady Miasta odbytej
  w dniu 28 grudnia 2018 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 7. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 r.

7.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,

7.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

7.3. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta,

7.4. opinie Klubów Radnych,

7.5. stanowisko Prezydenta Miasta wobec opinii i wniosków,

7.6. dyskusja,

7.7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Projekty uchwał Rady Miasta:

8.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego wzdłuż ulic: B. Chrobrego –
T. Kościuszki w Bolesławcu,

8.2. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

8.3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubańskiej
w Bolesławcu,

8.4. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bartosza Głowackiego nr 5
w Bolesławcu,

8.5. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec
w 2019 r.,

8.6. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc,

8.7. w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”,

8.8. zmieniająca uchwałę nr XLVII/481/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca”,

8.9. w sprawie zmiany Uchwały XLI/414/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec,

8.10. w sprawie wyboru radnych do Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec,

8.11. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta uprawnionego do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miasta,

8.12. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2019 r.,

8.13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2019 rok,

8.14. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2019 rok,

 1. Interpelacje – informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 2. Sprawy organizacyjne:

10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.

 1. Zamknięcie sesji

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information