c_200_140_16777215_00_images_ikony_INFORMACJE.jpgPomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. 

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, III-piętro , pokój nr 309 w terminie do 17 września 2018r

 Pomoc materialna przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514 zł/os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 930.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto jednym z warunków przyznania stypendium jest  zamieszkiwanie na terenie miasta Bolesławiec.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

1. rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia,

2. pełnoletni uczeń,

3. dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium nie przysługuje:

1. uczniom klas zerowych,

2.  uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Bolesławiec,

3. którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.480 zł (rocznie),

4. którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazd do „zielonej szkoły”, wyjściach  (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

e) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczom, o których mowa w § 3 ust. 3 regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat, bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem,

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, 
na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 Za nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:

1. okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny,

2. odzież i obuwie służące do codziennego noszenia,

3. podręczniki i lektury do klasy , do której nie uczęszcza stypendysta,

4. opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochrona w szkole, ubezpieczenie ucznia,

 wyżywienie w szkole.

 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:

 1. Wniosek o stypendium szkolne należy składać do Wydziału Społecznego przy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro III, pokój nr 309 lub w sekretariacie Urzędu Miasta Bolesławiec bądź w Biurze Obsługi Interesanta. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w Załącznik nr 1 lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

a) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

b) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

c)  zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,

d) zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,

e) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

f) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

g)  zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,

h) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku
dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

3.Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

  Pouczenie:

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty
z dn. 07.09.1991 r.)

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy
o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Zasiłek Szkolny  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęski żywiołowej
  • kradzieży z włamaniem
  • nagłej choroby w rodzinie ucznia
  • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach
Narodowego Programu Stypendialnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec
w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro -III, pok.
nr 309,  w godz.: od 7.30 – 17,00 (poniedziałek), 7,30-15,30 ( wtorek, środa, czwartek),                   7,30-14,00 (piątek), tel. nr +48 75 645 65 68

 

Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Więcej w polityce prywatności: polityka prywatności.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information