c_200_140_16777215_00_images_ikony_INFORMACJE.jpgPrezydent Miasta Bolesławiec ogłasza wyniki konsultacji Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”;  


 

Zakończono konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzone były w trybie pisemnego wyrażenia opinii w powyższych kwestiach. Opinie przyjmowane były na załączonym do ogłoszenia formularzu. Celem zaproszenia organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach było poznanie opinii w przedmiotowych sprawach.

Nie zgłoszono wniosków oraz uwag do zaproponowanych projektów uchwał.