Projekt pn. „Centrum wiedzy – adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu” objął remont i adaptację zdegradowanego budynku byłego domu handlowego zlokalizowanego przy ul. Głowackiego nr 5 w Bolesławcu, w celu nadania mu nowych funkcji społecznych: kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej, aktywizacyjnej. Obiekt ten znajduje się na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Celem projektu była kompleksowa rewitalizacja Śródmieścia– zdegradowanego obszaru na terenie miasta Bolesławiec, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tego obszaru – głównych odbiorców projektu. Centrum wiedzy przyczyniło się do aktywizacji i integracji mieszkańców, przeciwdziałając zjawisku wykluczania społecznego.

Powstała nowoczesna biblioteka jest miejscem spotkań towarzyskich, komunikowania, spędzania czasu wolnego, miejsce nauki, relaksu i aktywności kulturalnej.

Zakres projektu objął: przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane (konstrukcyjne, murarskie, prace wykończeniowe, montaż nowych instalacji, prace termomodernizacyjne: termo- i hydroizolacja stropów), nadzór autorski, koordynację robót budowlanych przez inżyniera kontraktu, zakup wyposażenia oraz promocję. Powierzchnia nowego obiektu wynosi 1 346,53 m kw.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu jest operatorem powstałej infrastruktury.

Strona link: http://www.mbp.boleslawiec.pl/

Okres realizacji projektu od 20 października 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 14 872 208,22 PLN

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 6 832 049,21 PLN (w tym z EFRR 6 051 681,67 PLN, z BP 780 367,54 PLN),

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 8 069 984,91 PLN,

Wkład własny 8 040 159,01 PLN,

Dofinansowanie projektu w wysokości 84,66 % kosztów kwalifikowalnych.