na podstawie art. 38 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 2213), zarządzenia nr 73/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 73/2,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, 

położonej w Bolesławcu, przy ul. Zabobrze, w obrębie 0005 miasta Bolesławiec 
– z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

 

Link do lokalizacji nieruchomości : https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115656%2C115657%2C115660%2C115661%2C115663%2C115664%2C151822%2C157453%2C157454%2C157455&composition=4780&lat=51.255796948001176&lng=15.516742160301687&zoom=14

 

   

 

 POZYCJA 1

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

 Nr działki 

 73/2

Powierzchnia (ha)

0,0445

 

Rodzaj użytku gruntowego wg ewidencji gruntów

Drogi (dr - 0,0445 ha)

Położenie

ul. Zabobrze, obręb : 0005-Bolesławiec-5

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

JG1B/00014980/4 - zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0005. 

W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w innej księdze wieczystej przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działek gruntu o numerach: 73/2.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec przy ul. Zabobrze, przy drodze wylotowej z miasta w kierunku Zgorzelca.  Teren płaski, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej znajdują się tereny niezagospodarowane przeznaczone pod obsługę komunikacji oraz zieleń cmentarną. Od strony wschodniej i zachodniej zabudowa usługowa i mieszkaniową jednorodzinna. Od strony południowej nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, a za nią dolina rzeki Bóbr. Grunt leży przy utwardzonej, publicznej drodze o nawierzchni asfaltowej - ul. Zabobrze, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, gazową, telekomunikacyjną, wodną
i kanalizacyjną.

Przedmiotowy grunt z uwagi na kształt i powierzchnię nie ma przymiotu działki do wykorzystania jako odrębną i samodzielną nieruchomość. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 73/2 przylega do dwóch nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach 72 i 74/11 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ubiega się o nabycie przedmiotowej działki w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania swoich nieruchomości - sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Przez teren działki nr 73/2, od strony północnej, przebiega sieć  telekomunikacyjna oznaczona symbolem "tD"

Powyższa informacja o lokalizacji sieci pozyskana jest z geoportalu Powiatu Bolesławieckiego

https://geoportal.powiatboleslawiecki.pl/ergogeoportal/f?p=110:113

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni
z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić
z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. 

W przypadku stwierdzenia na działce innych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/226/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 14 marca 2016 r. poz. 1361) – działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol z planu G-MN/U5.

1.  Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami G-MN/U3, G-MN/U4, G-MN/U5, G-MN/U6, G-MN/U7, G-MN/U8 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy winien zwierać się w przedziale od 0,2 do 1,0,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 0,3,
c) co najmniej 40% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – min. 1200m²,
e) wysokość budynków do kalenicy lub najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12m,
f) elewacja frontowa budynku mieszkalnego nie może być szersza niż 25 m,
g) dla budynków usługowych dachy o dowolnej geometrii i dowolnym pokryciu dachu z wyłączeniem pokryć blachami trapezowymi,
h) dla budynków mieszkaniowych lub mieszkaniowo-usługowych dachy wielospadowe lub dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30°- 45°, kryte dachówką ceramiczną matową w kolorze ceglastym,
i) w obiektach historycznych, które posiadały inne pokrycie niż ceramiczne należy stosować pokrycie historyczne właściwe dla danego obiektu,
j) liczba miejsc do parkowania na każdej działce nie może być mniejsza niż 1 stanowisko na 1 mieszkanie wliczając w to garaż oraz 1 stanowisko na 25m² p. u. usług w tym miejsca do parkowania dla osób zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,
k) obsługa komunikacyjna z dróg: G-KDl2, G-KDd4, G-KDd5,G-KDd6 i G-KDp1;
2) w zakresie linii zabudowy ustala się:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogę G-KDgp2,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi G-KDl2, G-KDd6, G-KDd4, i G-KDp1,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4 m od drogi G-KDd5;
3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:
a) zakaz rozbudowy budynków położonych poza obszarem wyznaczonym przez linie, których mowa w pkt 2,
b) na terenie G-MN/U3 występuje obiekt wpisany do ewidencji zabytków dla którego ustala się ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 9 punkt 2,
c) dla zabytków nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków wszelkie działania zgodne z przepisami zawartymi w § 9 punkt 3,
d) teren G-MN/U8 znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q1% na który prawdopodobieństwo powodzi prognozowane jest jako mogące wystąpić raz na 100 lat, wszelkie działania inwestycyjne podejmować zgodnie z przepisami odrębnymi (ustawa Prawo Wodne).

UWAGA!

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - archeologicznej.
Na rysunku planu wrysowana jest od strony działki nr 73/1 i 61/2  nieprzekraczalna linia zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Cena wywoławcza (zł)

100.000,00 zł brutto

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. 

Forma wniesienia wadium

 W pieniądzu

Wysokość wadium (stanowiące do 20% ceny wywoławczej) (zł)

 20.000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej) (zł)

 1.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2024 roku 
o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, 
w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1 (wieżowiec, IV piętro).
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029).
2. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, a także z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3. Nabywca nieruchomości - z uwagi na fakt, iż każdy grunt posiada swoiste indywidualne cechy, które mogą powodować konieczność wykonania określonych dodatkowych czynności, niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego - powinien, przed podjęciem decyzji o zakupie gruntu, zbadać jego właściwości pod kątem, czy nabywana nieruchomość spełnia jego oczekiwania związane z planowaną inwestycją budowlaną i zakładanymi kosztami. Skutki zaniechań w tym zakresie, sprowadzające się do konieczności wykonania dodatkowych czynności, w stosunku do zakładanych, a w konwencji także - dodatkowych kosztów, obciążają Nabywcę.
4. Gmina Miejska Bolesławiec nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miejskiej Bolesławiec w tym zakresie zostanie wyłączona. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy Miejskiej Bolesławiec wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miejskiej Bolesławiec, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.
5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.
6. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miejska Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 
7. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.
8. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. 
W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych.  
9. Kwestię własności urządzeń podziemnych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 poz. 1610, 1615, 1933, 1890, 1933, z 2024 r. poz. 653).
10. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
11. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.
12. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, nabywca nieruchomości dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336; z 2022 poz. 2375 oraz z 2023 r. poz. 1688 i 1890).  
13. Kwestię wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej regulują przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82). 
 
WADIUM:
1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 24 lipca 2024r. 
2. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 24 lipca 2024 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 24 lipca 2024r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 
3. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta. 
4. Ponadto osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, winny przedłożyć : 
- dowody osobiste,
- akty własności nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach 72 i 74/11 lub odpisy z ksiąg wieczystych,
- dowody wpłaty wadium.
Dowody osobiste oraz dowody wpłaty wadium należy okazać w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108) w dniu 29 lipca 2024 r. w godz. od 10.00 do 14.00. Komisja Przetargowa w dniu 29 lipca 2024 r. sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.
5. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.
 
PRZEBIEG PRZETARGU:
1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :
1) podmiotów innych niż osoby fizyczne - aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
2) małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
3) Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
4) pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego wyłącznie do udziału w przetargu, dopuszcza się pełnomocnictwo z potwierdzonym notarialnie podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa.
2. Z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 
3. Prezydent Miasta Bolesławiec jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 
4. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Bolesławiec- Urząd Miasta Bolesławiec można uzyskać na stronie http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/ w zakładce „Inne dane udostępniane publicznie/RODO”.
 
NABYWCA NIERUCHOMOŚCI:
1. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 
3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.
4. Osoba wyłoniona w ramach przetargu jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do zawarcia aktu notarialnego w terminie 30 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. 
 
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz regulaminem przetargów.
3. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.
4. Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).