na podstawie art. 38 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 2213), oraz zarządzenia nr 93/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, 

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC 
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działki o numerach: 1210/1 oraz 1210/2, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonych w Bolesławcu w obrębie 0007 miasta Bolesławiec 
– z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.

 

Link do lokalizacji nieruchomości : https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C157453%2C157454%2C115660%2C157455%2C115664%2C158925%2C158926&composition=4780&lat=51.26910439329339&lng=15.53625217574923&zoom=14

 

   

 

 POZYCJA 1 

Oznaczenie nieruchomości
wg katastru nieruchomości

 Nr działki 

 1210/1 

Powierzchnia (ha)

0,8231

Położenie

ul. Ptasia-Skowronkowa, obręb: 0007 miasta Bolesławiec

Rodzaj użytku gruntowego wg ewidencji gruntów

 Pastwiska trwałe (PsV-0,8182 ha), Nieużytki (N-0,0049 ha)

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

JG1B/00014344/4 - zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0007. 

W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w innej księdze wieczystej oraz w dziale-III wpisane są służebności gruntowe, przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działki gruntu nr 1210/1.

Opis nieruchomości

 Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec przy ul. Ptasiej-Skowronkowej, na obrzeżu osiedla domów jednorodzinnych zwanego zwyczajowo „Osiedle Kwiatowe”. Działka ma nieregularny kształt, wydłużony w kierunku północno-wschodnim oraz południowo-zachodnim. Teren płaski, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, gazową, wodną i kanalizacyjną.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Od strony południowej nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi.

W działkach drogowych graniczących z nieruchomością przebiega następujące uzbrojenie:

- ul. Ptasia - sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz częściowo sieć gazowa,

- ul. Skowronkowa - sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Przez teren działki, od strony południowo-zachodniej, przebiega sieć elektroenergetyczna oznaczona symbolem "en" oraz  "esD"

Powyższa informacja o lokalizacji sieci pozyskana jest z geoportalu Powiatu Bolesławieckiego https://geoportal.powiatboleslawiecki.pl/ergogeoportal/f?p=110:113

  Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. 

W przypadku stwierdzenia na działce innych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej. 

Pismem z dnia 14 marca 2024 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. poinformowała , cytuję:
"- w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych wyżej działek gruntowych w ulicach Ptasiej i Stokrotek przebiegają gazociągi niskiego ciśnienia de 125 mm z rur PE,
- po otrzymaniu poprawnie wypełnionych odpowiednich wniosków o przyłączenia do sieci gazowej, w których zostanie podany maksymalny godzinowy oraz roczny pobór gazu ziemnego, określimy  zakres inwestycji i przeprowadzimy jej analizę techniczną i ekonomiczną,
- PSG wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej tylko jeżeli istnieją warunki techniczne oraz ekonomiczne takiej inwestycji, w przypadku braku jednej z przesłanek wydajemy odmowę,
- analiza ekonomiczna jest sporządzona na podstawie wyliczonych kosztów inwestycji oraz planowanej ilości rocznej dystrybuowanego gazu ziemnego (w m3/rok),
- analizy przyjmujemy tylko realne wartości wskazane we wspomnianych wyżej złożonych wnioskach, które wpłyną do PSG." 

Pismem nr L.dz.532/TT/2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poinformowała, cytuję : " istnieje techniczna możliwość przyłączenia do sieci wod.-kan. nieruchomości tj. dz. nr 1210/1, 1210/2 (obręb 0007 Bolesławiec) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przedmiotowe nieruchomości na ten moment mają bezpośredni dostęp zarówno do sieci wodociągowej, jak i do sieci kanalizacyjnej. W przypadku podziału ww. działek zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia - Stokrotek - Skowronkowa w Bolesławcu (uchwała nr XLIV/480/2022 z dnia 29.09.2022 r.) nie wszystkie nowo wydzielone nieruchomości będą miały dostęp do sieci wod.-kan."

Pismem nr TD24-03-0192102-03 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze poinformowała, cytuję: „przez działkę nr 1210/1 przebiega linia kablowa niskiego napięcia 0,4 kV. Na etapie planowania zabudowy obiektami budowlanymi ww. nieruchomości należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. - Wydziału Dokumentacji o uzgodnienie branżowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Jeśli jednak odległość w rzucie poziomym od urządzeń elektroenergetycznych wyznaczających strefę zbliżenia w przypadku linii 0,4 kV - nie jest mniejsza niż 2 m od ogrodzeń, chodników, dróg, podziemnych obiektów liniowych, uzgodnienie branżowe nie jest wymagane. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. istnieje możliwość zmiany ich lokalizacji na zasadach likwidacji kolizji z obiektami budowlanymi. W celu zainicjowania odpowiedniej procedury konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Likwidacja kolizji realizowana jest kosztem i staraniem wnioskodawcy.

Przyłączenie do sieci przyszłych inwestorów na określonych nieruchomościach jest możliwe i nastąpi po określeniu warunków przyłączenia i zawarciu stosownej umowy przyłączeniowej."

Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z uchwałą nr XLIV/480/2022 z dnia 29 września 2022 roku, (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 5 października 2022 r. poz. 4710) – działka przeznaczona jest częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol z planu H.1MN) oraz częściowo pod tereny komunikacji drogowej wewnętrznej (symbol z planu H.1KR).

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami H.1MN i H.2MN , określa się:
1) przeznaczenie terenów - zabudowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów odrębnych, przy czym w przypadku wydzielenia lokalu użytkowego dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;
2) zasady ochrony środowiska - obowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zasady kształtowania zabudowy:
a) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności zapewnienie jednostkom ratowniczo-gaśniczym możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych oraz zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,
c) ustala się obowiązek stosowania dachów o kącie nachylenia połaci dachowych zawierającym się w przedziale 30º - 45º, o symetrycznie nachylonych połaciach, dwuspadowych lub wielospadowych, pokrytych dachówką ceramiczną, cementową lub blachą płaską, przy czym dopuszcza się:
- wprowadzenie w połaci dachu lukarn i okien połaciowych,
- dowolne ukształtowanie i pokrycie zadaszeń lukarn, wejść do budynków, ganków, tarasów i werand,
- dowolne ukształtowanie i pokrycie zadaszeń budynków gospodarczych, garażowych i wiat,
d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 10 m, przy czym wysokość wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i wiat nie może przekraczać 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,
e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
f) w zakresie gabarytów budynków ustala się maksymalną szerokość elewacji frontowej:
- 18 m - dla działek budowlanych o szerokości frontu działki do 24 m,
- 35 m - dla działek budowlanych o szerokości frontu działki przekraczającej 24 m;
4) wskaźniki zagospodarowania terenów (w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej):
a) intensywność zabudowy w przedziale: 0,01 - 0,90,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%,
d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- dwa stanowiska na jedno mieszkanie,
- jedno stanowisko na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni lokalu użytkowego wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w tym co najmniej jedno stanowisko spełniające wymagania określone dla miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m², przy czym dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni wyłącznie w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległej działki budowlanej na terenie zabudowy jednorodzinnej,
f) minimalna powierzchnia działki budowlanej przypadająca na jedno mieszkanie: 400 m².
5) Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.
2. Dla terenów komunikacji drogowej wewnętrznej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami H.1KR i H.2KR, określa się:
1) przeznaczenie terenów - droga wewnętrzna w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych;
2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów - nie zachodzi potrzeba określenia ze względu na wprowadzony zakaz zabudowy, o którym mowa w pkt 3;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu - `ustala się zakaz zabudowy rozumiany jako zakaz wznoszenia budynków;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) ustala się szerokość dróg wewnętrznych w ich liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację nawierzchni drogi wewnętrznej jednoprzestrzennie, bez wyodrębnionego chodnika i jezdni,
c) dopuszcza się wydzielenie miejsc do parkowania, przy czym obowiązuje wydzielenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości określonej w przepisach odrębnych dla stref ruchu i stref zamieszkania,
d) dopuszcza się przebudowę i modernizację drogi wewnętrznej, przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych;
5) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5%.

UWAGA! Na rysunku planu wrysowane są od strony dz. nr 1218 i dz. nr 613/3 nieprzekraczalne linie zabudowy.

Cena wywoławcza (zł)

 2.100.000,00 zł brutto

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. 

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

400.000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej) (zł)

 21.000,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

 POZYCJA 2

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

 Nr działki 

 1210/2

Powierzchnia (ha)

1,3246

Położenie

ul. Ptasia-Stokrotek, obręb: 0007 miasta Bolesławiec 

Rodzaj użytku gruntowego wg ewidencji gruntów

Grunty orne (RV-0,6898 ha), pastwiska trwałe (PsV-0,6083 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp-0,0265 ha)

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

JG1B/00014344/4 - zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0007. 

W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w innej księdze wieczystej oraz w dziale-III wpisane są służebności gruntowe, przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działki gruntu nr 1210/2.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec przy ul. Ptasiej-Skowronkowej-Stokrotek, na obrzeżu osiedla domów jednorodzinnych zwanego zwyczajowo „Osiedle Kwiatowe”. Działka ma nieregularny kształt, wydłużony w kierunku północno-wschodnim oraz południowo-zachodnim. Teren płaski, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, gazową, wodną i kanalizacyjną.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Od strony południowej nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi.

W działkach drogowych graniczących z nieruchomością przebiega następujące uzbrojenie:

- ul. Ptasia - sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz częściowo sieć gazowa,

- ul. Skowronkowa - sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia

- ul. Stokrotek - sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Przez teren działki, od strony wschodniej, przebiega sieć gazowa oznaczona symbolem "gD125".

Powyższa informacja o lokalizacji sieci pozyskana jest z geoportalu Powiatu Bolesławieckiego https://geoportal.powiatboleslawiecki.pl/ergogeoportal/f?p=110:113

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. 

W przypadku stwierdzenia na działce innych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej. 

Pismem z dnia 14 marca 2024 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. poinformowała, cytuję :
"- w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych wyżej działek gruntowych w ulicach Ptasiej i Stokrotek przebiegają gazociągi niskiego ciśnienia de 125 mm z rur PE,
- po otrzymaniu poprawnie wypełnionych odpowiednich wniosków o przyłączenia do sieci gazowej, w których zostanie podany maksymalny godzinowy oraz roczny pobór gazu ziemnego, określimy  zakres inwestycji i przeprowadzimy jej analizę techniczną i ekonomiczną,
- PSG wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej tylko jeżeli istnieją warunki techniczne oraz ekonomiczne takiej inwestycji, w przypadku braku jednej z przesłanek wydajemy odmowę,
- analiza ekonomiczna jest sporządzona na podstawie wyliczonych kosztów inwestycji oraz planowanej ilości rocznej dystrybuowanego gazu ziemnego (w m3/rok),
- analizy przyjmujemy tylko realne wartości wskazane we wspomnianych wyżej złożonych wnioskach, które wpłyną do PSG."

Pismem nr L.dz.532/TT/2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poinformowała, cytuję : " istnieje techniczna możliwość przyłączenia do sieci wod.-kan. nieruchomości tj. dz. nr 1210/1, 1210/2 (obręb 0007 Bolesławiec) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przedmiotowe nieruchomości na ten moment mają bezpośredni dostęp zarówno do sieci wodociągowej, jak i do sieci kanalizacyjnej. W przypadku podziału ww. działek zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia - Stokrotek - Skowronkowa w Bolesławcu (uchwała nr XLIV/480/2022 z dnia 29.09.2022 r.) nie wszystkie nowo wydzielone nieruchomości będą miały dostęp do sieci wod.-kan."

Pismem nr TD24-03-0192102-03 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze poinformowała, cytuję: „przez działkę nr 1210/1 przebiega linia kablowa niskiego napięcia 0,4 kV. Na etapie planowania zabudowy obiektami budowlanymi ww. nieruchomości należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. - Wydziału Dokumentacji o uzgodnienie branżowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Jeśli jednak odległość w rzucie poziomym od urządzeń elektroenergetycznych wyznaczających strefę zbliżenia w przypadku linii 0,4 kV - nie jest mniejsza niż 2 m od ogrodzeń, chodników, dróg, podziemnych obiektów liniowych, uzgodnienie branżowe nie jest wymagane. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. istnieje możliwość zmiany ich lokalizacji na zasadach likwidacji kolizji z obiektami budowlanymi. W celu zainicjowania odpowiedniej procedury konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Likwidacja kolizji realizowana jest kosztem i staraniem wnioskodawcy.

Przyłączenie do sieci przyszłych inwestorów na określonych nieruchomościach jest możliwe i nastąpi po określeniu warunków przyłączenia i zawarciu stosownej umowy przyłączeniowej."

Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z uchwałą nr XLIV/480/2022 z dnia 29 września 2022 roku, (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 5 października 2022 r. poz. 4710) – działka przeznaczona jest częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol z planu H.2MN oraz częściowo pod tereny komunikacji drogowej wewnętrznej (symbol z planu H.2KR.

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami H.1MN i H.2MN , określa się:
1) przeznaczenie terenów - zabudowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów odrębnych, przy czym w przypadku wydzielenia lokalu użytkowego dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;
2) zasady ochrony środowiska - obowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zasady kształtowania zabudowy:
a) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności zapewnienie jednostkom ratowniczo-gaśniczym możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych oraz zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym,
c) ustala się obowiązek stosowania dachów o kącie nachylenia połaci dachowych zawierającym się w przedziale 30º - 45º, o symetrycznie nachylonych połaciach, dwuspadowych lub wielospadowych, pokrytych dachówką ceramiczną, cementową lub blachą płaską, przy czym dopuszcza się:
- wprowadzenie w połaci dachu lukarn i okien połaciowych,
- dowolne ukształtowanie i pokrycie zadaszeń lukarn, wejść do budynków, ganków, tarasów i werand,
- dowolne ukształtowanie i pokrycie zadaszeń budynków gospodarczych, garażowych i wiat,
d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 10 m, przy czym wysokość wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i wiat nie może przekraczać 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,
e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
f) w zakresie gabarytów budynków ustala się maksymalną szerokość elewacji frontowej:
- 18 m - dla działek budowlanych o szerokości frontu działki do 24 m,
- 35 m - dla działek budowlanych o szerokości frontu działki przekraczającej 24 m;
4) wskaźniki zagospodarowania terenów (w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej):
a) intensywność zabudowy w przedziale: 0,01 - 0,90,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%,
d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- dwa stanowiska na jedno mieszkanie,
- jedno stanowisko na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni lokalu użytkowego wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w tym co najmniej jedno stanowisko spełniające wymagania określone dla miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m², przy czym dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni wyłącznie w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległej działki budowlanej na terenie zabudowy jednorodzinnej,
f) minimalna powierzchnia działki budowlanej przypadająca na jedno mieszkanie: 400 m².
5) Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.
2. Dla terenów komunikacji drogowej wewnętrznej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami H.1KR i H.2KR, określa się:
1) przeznaczenie terenów - droga wewnętrzna w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych;
2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów - nie zachodzi potrzeba określenia ze względu na wprowadzony zakaz zabudowy, o którym mowa w pkt 3;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu - ustala się zakaz zabudowy rozumiany jako zakaz wznoszenia budynków;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) ustala się szerokość dróg wewnętrznych w ich liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację nawierzchni drogi wewnętrznej jednoprzestrzennie, bez wyodrębnionego chodnika i jezdni,
c) dopuszcza się wydzielenie miejsc do parkowania, przy czym obowiązuje wydzielenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości określonej w przepisach odrębnych dla stref ruchu i stref zamieszkania,
d) dopuszcza się przebudowę i modernizację drogi wewnętrznej, przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych;
5) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5%.

UWAGA! Na rysunku planu wrysowane są od strony dz. nr 1218, dz. nr 709/3, dz. nr 709/7, dz. nr 777/10 i dz. nr 613/3 nieprzekraczalne linie zabudowy.

Cena wywoławcza (zł)

 3.400.000,00 zł brutto

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. 

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej (zł)

 600.000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej) (zł)

 34.000,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

 
Przetarg odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2024 roku 
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, 
w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1 (wieżowiec, IV piętro).
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029).
2. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, a także z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3. Nabywca nieruchomości - z uwagi na fakt, iż każdy grunt posiada swoiste indywidualne cechy, które mogą powodować konieczność wykonania określonych dodatkowych czynności, niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego - powinien, przed podjęciem decyzji o zakupie gruntu, zbadać jego właściwości pod kątem, czy nabywana nieruchomość spełnia jego oczekiwania związane z planowaną inwestycją budowlaną i zakładanymi kosztami. Skutki zaniechań w tym zakresie, sprowadzające się do konieczności wykonania dodatkowych czynności, w stosunku do zakładanych, a w konwencji także - dodatkowych kosztów, obciążają Nabywcę.
4. Gmina Miejska Bolesławiec nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miejskiej Bolesławiec w tym zakresie zostanie wyłączona. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy Miejskiej Bolesławiec wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miejskiej Bolesławiec, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.
5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.
6. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miejska Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. 
7. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.
8. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. 
W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych.  
9. Kwestię własności urządzeń podziemnych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 poz. 1285, 1610, 1615, 1890, 1933 oraz z 2024 r. poz. 653).
10. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
11. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.
12. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, nabywca nieruchomości dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336, z 2022 r. poz. 2375; 1688 i 1890).  
13. Kwestię wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej regulują przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82). 
 
WADIUM:
1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 31 lipca 2024r. 
2. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 31 lipca 2024 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 31 lipca 2024r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 
3. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta.
4. Osoba, która chce przystąpić do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, winna wpłacić wadium na każdą z nich. 
5. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.
 
PRZEBIEG PRZETARGU:
1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :
1) podmiotów innych niż osoby fizyczne - aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
2) małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
3) Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
4) pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego wyłącznie do udziału w przetargu, dopuszcza się pełnomocnictwo z potwierdzonym notarialnie podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa.
2. Z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). 
3. Prezydent Miasta Bolesławiec jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię ( imiona ) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 
4. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Bolesławiec- Urząd Miasta Bolesławiec można uzyskać na stronie http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/ w zakładce „Inne dane udostępniane publicznie/RODO”.
 
NABYWCA NIERUCHOMOŚCI:
1. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 
3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.
4. Osoba wyłoniona w ramach przetargu jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do zawarcia aktu notarialnego w terminie 30 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. 
 
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz regulaminem przetargów.
3. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.
4. Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).