na podstawie art. 38 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 2213), zarządzenia nr 175/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz zarządzenia nr 328/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC 
O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 400, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu, przy ul. Bronisława Kosiby, 
w obrębie 0014 miasta Bolesławiec – z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

 

Link do lokalizacji nieruchomości : https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec/oferta-inwestycyjna?baseMap=1144&checkedLayers=115657%2C157453%2C157454%2C115660%2C157455%2C115664%2C158925%2C158926&composition=4780&lat=51.250923657199074&lng=15.591191206779344&zoom=13

 

   

 

 

 POZYCJA 1

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

 Nr działki 

 400

Powierzchnia (ha)

0.3953

Położenie

ul. Bronisława Kosiby, obręb : 0014-Bolesławiec-14

Rodzaj użytku gruntowego wg ewidencji gruntów

 Grunty orne (RIVa-0.0832 ha), pastwiska trwałe (PsIV-0.3121 ha)

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej

JG1B/00015131/5 - zbiorcza księga wieczysta założona dla obrębu 0014. 

W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w innej księdze wieczystej oraz w dziale-III wpisane są służebności gruntowe, przy czym żadne z nich swoim zakresem wykonywania nie obejmuje działki gruntu nr 400.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej, peryferyjnej części miasta Bolesławiec przy ul. Bronisława Kosiby, przy drodze wylotowej z miasta w kierunku Złotoryi. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren płaski, obniża się w kierunku południowym. Teren działki jest częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Od strony południowej grunty niezagospodarowane oraz tereny rolne.

Grunt leży przy : 
- utwardzonej, publicznej drodze o nawierzchni asfaltowej - ul. Bronisława Kosiby,
- nieurządzonej drodze gruntowej - ul. Generała Tadeusza Rozwadowskiego,
- nieurządzonej drodze gruntowej, oznaczonej jako działka nr 401,
w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną gazową i telekomunikacyjną.

W działkach drogowych o numerach: 205, 182  tj. ul. Bronisława Kosiby, przebiega następujące uzbrojenie: sieć wodociągowa "woD90", "woD225",  sieć telekomunikacyjna "tD"  oraz sieć gazowa "gn90".

W działce drogowej o numerze ewidencyjnym 402 tj. ul. Generała Tadeusza Rozwadowskiego, graniczącej z nieruchomością, przebiega następujące uzbrojenie : sieć wodociągowa "woA300", sieć kanalizacyjna "ks200", "ksD400" oraz sieć elektroenergetyczna "eSA", "eNA", "2eSA".

W działce drogowej o numerze ewidencyjnym 401, graniczącej z nieruchomością, przebiega następujące uzbrojenie : sieć wodociągowa "woA300", sieć kanalizacyjna "ksD400" i "ksD125".

Przez teren działki, od strony północnej, przebiega sieć wodociągowa "woA300" oraz sieć telekomunikacyjna oznaczona symbolem "ntD"

Powyższa informacja o lokalizacji sieci pozyskana jest z geoportalu Powiatu Bolesławieckiego https://geoportal.powiatboleslawiecki.pl/ergogeoportal/f?p=110:113. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. 

W przypadku stwierdzenia na działce innych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, nabywcę nieruchomości obowiązywać będzie procedura opisana jak wyżej. 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy notarialnej do ustanowienia na nieruchomości gruntowej tj. na działce 400, położonej w Bolesławcu przy ul. Bronisława Kosiby, bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Łasickiej nr 17 polegającej na :

- znoszeniu istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej sieci wodociągowej "woA300" (kolor niebieski), przedstawionej na załączniku nr 2a, o długości ok. 10 m, zajmującej powierzchnię niezbędną do wykonania służebności wynoszącą ok. 30 m2 w północnej części działki,

- prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci wodociągowej wraz z prawem wejścia na teren pracowników przedsiębiorcy oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ten przedsiębiorca się posługuje w związku z prowadzona działalnością.

Pismem nr W554/0000110549/00001/2023/00000 z dnia 17.08.2023 r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu  poinformowała, że istnieje możliwość przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci gazowej - określając, że przed realizacją przyłączenia obejmującą prace projektowe i wykonanie przyłącza należy m. in.
- złożyć wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej wraz z załącznikami,
- przy projektowaniu budynku oraz innego uzbrojenia nad i podziemnego należy uwzględnić obowiązującą strefę kontrolowaną dla istniejących urządzeń gazowych,
- realizacja przyłączenia do sieci gazowej wymaga zawarcia umów cywilnoprawnych na rzecz PSG sp. z o. o. zawierających zgody na korzystanie z nieruchomości wyrażonych przez właścicieli/użytkowników wieczystych działek, przez które przebiegać będzie przyłącze.

Pismem nr L.dz.1350/TT/2023 z dnia 17.08.2023 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. poinformowała, że istnieje techniczna możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej, przeznaczonej pod budownictwo usługowe zlokalizowanej w Bolesławcu przy ul. Bronisława Kosiby).

Pismem nr TD23-08-0162622-03 z dnia 17.08.2023 r. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, poinformowała, że istnieje techniczna możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej.

Z pełną treścią pism można zapoznać się w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec (biurowiec, Plac Piłsudskiego nr 1, I piętro, pok. 108.    

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z uchwałą nr XX/224/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 4566), zmienioną uchwałą nr XLIV/482/2022 z dnia 28 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022 r. poz. 4712) – działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej – symbol z planu D-U.

Dla terenu zabudowy usługowej, wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem D-U określa się:
1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa, przez co rozumie się teren i związane z nim budynki służące prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług nieuciążliwych;

2) zasady ochrony środowiska - dla części terenu położonej w granicach terenu ochrony pośredniej wyznaczonego dla ujęcia wód podziemnych „Nowe” obowiązują ustalenia § 9 ust. 1 pkt 2 ww. uchwały;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - dla części terenu położonej w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - zabytków archeologicznych obowiązują ustalenia § 7 ust. 1 ww. uchwały;

4) zasady kształtowania zabudowy:
a) ustala się zabudowę w układzie wolnostojącym lub zwartym (w formie przylegających do siebie budynków),
b) dopuszcza się stosowanie dachów:
- o kącie nachylenia połaci dachowych zawierającym się w przedziale 30º - 45º, o symetrycznie nachylonych połaciach, dwuspadowych lub wielospadowych, pokrytych dachówką ceramiczną, cementową lub blachą płaską, na których dopuszcza się wprowadzenie w połaci dachu lukarn i okien połaciowych,
- o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 30º, w tym dachów płaskich, o pokryciu dowolnym materiałem,
c) wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m,
d) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
e) w zakresie gabarytów obiektów ustala się maksymalną szerokość elewacji frontowej: 70 m,

5) wskaźniki zagospodarowania terenów (w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej):
a) intensywność zabudowy w przedziale: 0,01 - 1,20,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,60,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,20,
d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- jedno stanowisko na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni sprzedaży dla obiektów handlowych w zabudowie usługowej,
- jedno stanowisko na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej pozostałych usług,
- jedno stanowisko na czterech zatrudnionych na jednej zmianie,
- jedno stanowisko spełniające wymagania określone dla miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na 4% ogólnej liczby stanowisk do parkowania, nie mniej niż jedno stanowisko;

6) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokości 5 %.

UWAGA! 
Nieruchomość znajduje się:
- w granicach obszaru położonego w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka Zewnętrzna Sudecka Bolesławiec";
- w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych "Nowe";
- w granicach strefy ochrony konserwatorskiej – zabytków archeologicznych;
dla których obowiązują zapisy ww. planów.

Na rysunku planu wrysowana jest od strony działek o numerach: 182, 402, 401 i 185/1  nieprzekraczalna linia zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Ustala się 5 letni termin zabudowy wymienionej działki. Rozpoczęcie zabudowy winno nastąpić w ciągu 2 lat, a zakończenie w ciągu następnych 3 lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej sprzedaży. Za rozpoczęcie budowy, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie budowy, wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Określone terminy wiążą również następców prawnych. 

Mając na celu racjonalną gospodarkę terenami aktywności gospodarczej oraz dla zapewnienia dotrzymania terminów zabudowy działki - sprzedający zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości zgodnie z art. 593-595 Kodeksu Cywilnego. Prawo to zostanie ujawnione w księdze wieczystej.

Umowne prawo odkupu przysługiwało będzie sprzedającemu w okresie 5 lat, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Data I przetargu ustnego nieograniczonego

14 grudnia 2023 r.

Cena wywoławcza do I przetargu

899.000,00 zł brutto

Wynik przetargu

Negatywny

Cena wywoławcza (zł)

 810.000,00 zł brutto

W cenę gruntu wliczony jest należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki podatku VAT. 

(Cenę obniżono o 10% w stosunku do ceny wywoławczej z I przetargu).

Forma wniesienia wadium

 W pieniądzu

Wysokość wadium (stanowiące do 20% ceny wywoławczej) (zł)

160.000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia
(nie mniej niż 1% ceny wywoławczej) (zł)

 8.100,00 zł

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 14 marca 2024 roku
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec,
w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1
(wieżowiec, IV piętro).

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1.     Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029).

2.     Uczestnik przetargu powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym nabywanej nieruchomości, a także z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3.     Nabywca nieruchomości - z uwagi na fakt, iż każdy grunt posiada swoiste indywidualne cechy, które mogą powodować konieczność wykonania określonych dodatkowych czynności, niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego - powinien, przed podjęciem decyzji o zakupie gruntu, zbadać jego właściwości pod kątem, czy nabywana nieruchomość spełnia jego oczekiwania związane z planowaną inwestycją budowlaną i zakładanymi kosztami. Skutki zaniechań w tym zakresie, sprowadzające się do konieczności wykonania dodatkowych czynności, w stosunku do zakładanych, a w konwencji także - dodatkowych kosztów, obciążają Nabywcę.

4.     Gmina Miejska Bolesławiec nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miejskiej Bolesławiec w tym zakresie zostanie wyłączona. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy Miejskiej Bolesławiec wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miejskiej Bolesławiec, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.

5.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.

6.     Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miejska Bolesławiec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

7.     Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisy i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

8.     W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia kolidujących z inwestycją (w tym niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego), Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami sieci ewentualnych zmian jej przebiegu, rozbudowy czy usunięcia i finansowania tych robót przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

      W przypadku, gdy Nabywca nie będzie domagać się zmiany przebiegu sieci albo gdy będzie się tego domagać, a nie uzgodni z właścicielami sieci warunków finansowych zmiany przebiegu, rozbudowy czy usunięcia, to będzie miał obowiązek uzgodnić z właścicielem sieci zasady korzystania z tej części gruntu na warunkach rynkowych. 

9.     Kwestię własności urządzeń podziemnych reguluje art. 49 Kodeksu cywilnego, a kwestię ustanowienia służebności przesyłu na rzecz gestorów sieci regulują art. 3051 – 3054 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 poz. 1610, 1615, 1933, 1890).

10.   Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

11.   Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.

12.   W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, nabywca nieruchomości dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336; z 2022 poz. 2375 oraz z 2023 r. poz. 1688 i 1890). 

13.   Kwestię wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej regulują przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409, z 2023 r. poz. 1597, 1688).

 

WADIUM:

1.     Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 08 marca 2024r.

2.     Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 08 marca 2024 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 08 marca 2024r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

3.     W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta.

4.     Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

 

PRZEBIEG PRZETARGU:

1.     Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :

1)    podmiotów innych niż osoby fizyczne - aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

2)    małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

3)    Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

4)    pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego wyłącznie do udziału w przetargu, dopuszcza się pełnomocnictwo z potwierdzonym notarialnie podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa.

2.     Z cudzoziemcem nie znającym języka polskiego w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

3.     Prezydent Miasta Bolesławiec jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

4.     Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Bolesławiec- Urząd Miasta Bolesławiec można uzyskać na stronie http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/ w zakładce „Inne dane udostępniane publicznie/RODO”.

 

NABYWCA NIERUCHOMOŚCI:

1.     Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

2.     Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

3.     Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.

4.     Osoba wyłoniona w ramach przetargu jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do zawarcia aktu notarialnego w terminie 30 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1.     Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

2.     Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz regulaminem przetargów.

3.     Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 108, tel. 75 6456515.

4.     Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro,  pok. nr 108) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 30.03.2021r.).

Bolesławiec, dnia  05 stycznia 2024 roku.