na podstawie art.  37 ust. 4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U.  z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 2213) oraz zarządzenia nr 48/2024 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na cele budowy, obsługi oraz świadczenia usługi ładowania przez ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych,

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC OGŁASZA
 I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,
a cele budowy, obsługi oraz świadczenia usługi ładowania przez ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

 

 

Pozycja Nr 1

Pozycja Nr 2

Pozycja Nr 3

Pozycja Nr 4

Pozycja Nr 5

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

 Nr działki

114

166/5

1011

473

168/7

Powierzchnia działki (ha)

1.4219

0.3471

0.2673

0.2294

0.4530

Powierzchnia dzierżawy (m²)

25,5

25,5

13

13

25,5

Łączna powierzchnia dzierżawy (m²)

102,5

Rodzaj użytku gruntowego wg ewidencji gruntów

Droga (dr) 

 

 

Położenie

 

Ul. Jana Pawła II

Obręb:

0010 – Bolesławiec -10

Ul. Jana Kilińskiego

Obręb:

0013 – Bolesławiec -13

Ul. Ignacego Łukasiewicza

Obręb:

0009 – Bolesławiec - 9

Ul. Parkowa

Obręb:

0009 – Bolesławiec - 9

Ul. Stefana Starzyńskiego

Obręb:

0013 – Bolesławiec - 13

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

JG1B/00014860/7

JG1B/00014981/1

JG1B/00014933/0

JG1B/00014933/0

JG1B/00014981/1

Opis nieruchomości

Działka
niezabudowana,
rodzaj użytku:

Klasoużytek: dr

Powierzchnia dzierżawy: 25,5 m² - na którą składa się powierzchnia dwóch miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5 m każdy oraz stacji ładowania o pow. 0,5 m²

- przedstawioną na załączniku graficznym Nr 1

Działka niezabudowana, 
rodzaj użytku:

Klasoużytek: dr

Powierzchnia dzierżawy: 25,5 m² - na którą składa się powierzchnia dwóch miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5 m każdy oraz stacji ładowania o pow. 0,5 m²

- przedstawioną na załączniku graficznym Nr 2

Działka
niezabudowana,
rodzaj użytku:

Klasoużytek: dr

Powierzchnia dzierżawy: 13 m² - na którą składa się powierzchnia jednego miejsca postojowego o wymiarach 2,5 m x 5 m  oraz stacji ładowania o pow. 0,5 m²

- przedstawioną na załączniku graficznym 
Nr 3

Działka
niezabudowana,
rodzaj użytku:

Klasoużytek: dr

Powierzchnia dzierżawy: 13 m² - na którą składa się powierzchnia jednego miejsca postojowego o wymiarach 2,5 m x 5 m  oraz stacji ładowania o pow. 0,5 m²

- przedstawioną na załączniku graficznym Nr 4

Działka
niezabudowana,
rodzaj użytku:

Klasoużytek: dr

Powierzchnia dzierżawy: 25,5 m² - na którą składa się powierzchnia dwóch miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5 m  każdy oraz stacji ładowania o pow. 0,5 m²

- przedstawioną na załączniku graficznym

Nr 5

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

C-KDI1 – Ulice lokalne

E-KDd6 – Ulice dojazdowe

A-KDd- Drogi publiczne – ulice dojazdowe

A-KDd11 – Ulice dojazdowe

E-KDd6 – Ulice dojazdowe

Termin zagospodarowania nieruchomości/Okres dzierżawy nieruchomości

5 lat

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego

105,10 zł /m²/rok netto + należny podatek VAT w stawce 23% (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2024 r. poz. 361) - zgodnie z Zarządzeniem Nr 335/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. Prezydenta Miasta Bolesławiec  w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz czynszu za najem lokali użytkowych, będących w zasobie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego, obowiązujących w latach 2023-2024, zmienionym zarządzeniem Nr 319/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wysokość rocznego czynszu wyliczona dla wywoławczej stawki czynszu (zł) netto dla powierzchni dzierżawy

2.680,05 zł/rok

2.680,05 zł/rok

1.366,30 zł/rok

1.366,30 zł/rok

2.680,05 zł/rok

Łączna wysokość rocznego czynszu wyliczona dla wywoławczej stawki czynszu (zł) netto dla powierzchni dzierżawy

10.772,75 zł/rok

Forma wniesienia wadium

W pieniądzu

Wysokość wadium (stanowiące do 20% wysokości czynszu wg wywoławczej stawki czynszu) (zł)

2.000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia (nie mniej niż 1% stawki wywoławczego czynszu dzierżawnego) (zł)

10 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.08.2024 roku 
o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, 
w sali 412 Pl. Piłsudskiego nr 1 (wieżowiec, IV piętro).


INFORMACJE OGÓLNE:
1. Uczestnik przetargu powinien zapoznać się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym, technicznym oraz faktycznym dzierżawionej nieruchomości, a także z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
2. Z Dzierżawcą nieruchomości wyłonionym w przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.
3. Dzierżawa nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029).
4. Dzierżawca nieruchomości – z uwagi na fakt, iż każda nieruchomość posiada swoiste, indywidualne cechy, m.in. związane z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które mogą powodować konieczność określonych dodatkowych czynności, np. uzyskania zgód, opinii itp. – powinien, przed podjęciem decyzji o wydzierżawieniu nieruchomości, zbadać jej właściwości pod kątem, czy wydzierżawiana nieruchomość spełnia jego oczekiwania, związane z celem wydzierżawienia i zakładanymi lub ewentualnymi kosztami. Skutki zaniechań w tym zakresie, sprowadzające się do konieczności wykonania dodatkowych czynności lub uniemożliwiające dzierżawienie nieruchomości na konkretny, wskazany w umowie cel, a także przyczyniające się do poniesienia dodatkowych kosztów - obciążają Dzierżawcę.
5. Dzierżawca nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że znany jest mu stan nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości.
6. Szczegółowe informacje o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie wypisu i wyrysu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec. Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązującego dla nieruchomości, dostępny jest na stronie internetowej http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rysunek planu, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, które zapewni kompletną informację o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.
7. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości (lub jej braku) przyłączenia się do istniejących mediów, określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
8. Warunki dostępu do drogi określa zarządca drogi.
9. Dzierżawca będzie zobowiązany, w terminie wskazanym w Umowie, do zagospodarowania wydzierżawionych część nieruchomości poprzez wybudowanie stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych stacji oraz dostosowanie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez jego odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome.
10. Każdy podmiot zainteresowany udziałem w przetargu może obejrzeć teren oraz dokonać badań terenu po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu z Wydzierżawiającym.

WADIUM:
1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 31.07.2024r. 
2. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 31.07.2024 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 31.07.2024 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 
3. W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy określić przedmiot przetargu np.: „Przetarg – dzierżawa pod stacje ładowania” oraz podać imię i nazwisko lub nazwę oferenta.
4. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone będzie na poczet czynszu dzierżawnego za ww. nieruchomości. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu, podlega zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazany rachunek bankowy uczestnika.

PRZEBIEG PRZETARGU:
1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku :
1) podmiotów innych niż osoby fizyczne - aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu), a gdy działa pełnomocnik - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
2) małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (konieczne przedłożenie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
3)  pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. 
W przypadku pełnomocnictwa udzielonego wyłącznie do udziału w przetargu, dopuszcza się pełnomocnictwo z potwierdzonym notarialnie podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa.
2. Prezydent Miasta Bolesławiec jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię ( imiona ) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 
3. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Bolesławiec- Urząd Miasta Bolesławiec można uzyskać na stronie http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/ w zakładce „Inne dane udostępniane publicznie/RODO”.

DZIERŻAWCA NIERUCHOMOŚCI:
1. Prezydent Miasta Bolesławiec zawiadomi osobę, ustaloną jako Dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
2. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Prezydent Miasta Bolesławiec może odwołać ogłoszony przetarg w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz regulaminem przetargów.
3. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pok. nr 110, tel. 75 6456517.
4. Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – (biurowiec, I piętro, pok. nr 110) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec – w Biuletynie Informacji Publicznej (Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta – Zarządzenie Nr 48/2024 z dnia 23.02.2024 r.).

 

 
 
 

 

Załącznik Nr 6 - UMOWA DO PRZETARGU NA STAWKĘ CZYNSZU - ŁADOWARKI DO AUT ELEKTRYCZNYCH

Załącznik Nr 7 - Protokół przekazania do umowy