Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Budowa dwunastu budynków – wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz wielorodzinnych z wbudowanymi usługami z garażami podziemnymi (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, realizowana w 9 etapach”. Teren ten zlokalizowany jest w północnej części centrum miasta pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki i ulicą Augusta Cieszkowskiego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. lex deweloper) - inwestor, który zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową występuje, za pośrednictwem prezydenta, do właściwej miejscowo rady gminy z odpowiednim wnioskiem, a rada gminy podejmując uchwałę o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Firma Tarasy Kościuszki sp. z o.o. wnioskiem z dnia 07.02.2024 r. zmodyfikowanym w dniu 7.05.2024 r., wystąpiła za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec do Rady Miasta Bolesławiec o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: „Budowa dwunastu budynków - wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz wielorodzinnych z wbudowanymi usługami z garażami podziemnymi (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L), wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, realizowana w 9 etapach”, zlokalizowanej na nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki, działka nr 562/2, obręb 0004 Bolesławiec-4. Prezydent Miasta Bolesławiec przeprowadził procedurę formalno-prawną określoną w przepisach Ustawy i przekazał Radzie Miasta Bolesławiec projekt uchwały wraz z opiniami i uwagami oraz wynikiem dokonanych uzgodnień, a także ze względu na położenie w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedłożył również Prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko, sporządzoną na potrzeby tego planu oraz opracowanie ekofizjograficzne, opracowane w 2004 roku dla całego miasta.

Rada zmieniła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Zmiany dotyczą, gdy wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie dotacji jest przedsiębiorca. Do postępowania w sprawie przyznania dotacji stosuje się przepisy dotyczące pomocy publicznej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2023 r. poz. 2831), w okresie obowiązywania tj. do dnia 31 grudnia 2030 r."

Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Nowa ulica otrzymała nazwę „Sowia”.

Jednym z najbardziej uciążliwych czynników w mieście jest hałas, którego istotnym źródłem są funkcjonujące instalacje i urządzenia nagłaśniające. Powodują one duże niedogodności w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców Bolesławca, głównie w porze nocnej, z powodu zakłócania ciszy, a tym samym obniżenia komfortu i jakości życia. O skali zjawiska nadmiernej emisji hałasu świadczą częste interwencje Straży Miejskiej oraz Policji dot. zakłócania spokoju i porządku publicznego. Jednym z głównych powodów ich podejmowania było zakłócanie spokoju nocnego. Radni uchwalili ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Bolesławiec. Uchwała ma na celu ograniczenie występowania negatywnych zjawisk dla mieszkańców w godzinach zwyczajowo przeznaczonych na spoczynek nocny, tzn. od godziny 22.00 do 6.00 od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę i w godzinach od 24.00 do 6.00 w piątki i soboty oraz w dni świąteczne. Zróżnicowanie dni oraz godzin ograniczających funkcjonowanie instalacji i urządzeń emitujących hałas uwzględnia kształtowanie właściwych relacji pomiędzy różnymi podmiotami społecznymi funkcjonującymi w obszarze miasta, a więc zarówno przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, gośćmi spędzającymi czas wolny, jak i mieszkańcami.

Rada wyznaczyła trzech dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Bolesławiec do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr" w osobach: Robert Rzepnicki, Józef Pokładek, Stanisław Wiącek oraz powierzyła reprezentowanie Gminy Miejskiej Bolesławiec w Zgromadzeniu Związku Gmin „Kwisa” Dawidowi Sarbakowi – radnemu Rady Miasta Bolesławiec.

Rada dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz zmian w budżecie miasta na 2024 r. Plan dochodów po zmianach wynosi 361 277 117,75 zł, plan wydatków wynosi 378 228 573,88 zł. 

Rada podjęła w dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu. Jedna dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenach Powiatu Bolesławieckiego". Zadanie inwestycyjne w Bolesławcu obejmuje przebudowę dróg powiatowych w ciągu małej obwodnicy miasta Bolesławiec, tj. przebudowę części ulic: Garncarskiej, Zygmunta Augusta i Kosiby. Na realizację tego zadania w budżecie miasta Bolesławca zostały zabezpieczone środki w wysokości 37 781,60 zł. Pomoc skierowana jest również na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg na obszarach popegeerowskich na terenie Powiatu Bolesławieckiego". Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczy przebudowy drogi powiatowej (była DW 297) ul. Jeleniogórska w Bolesławcu. W budżecie miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 9 846,47 zł.

Rada udzieliła również pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka. W budżecie miasta zabezpieczone na ten cel 430 231,69 zł. Pomoc finansowa Województwu Dolnośląskiemu  dotyczy także opracowań dokumentacji projektowych dla Dolnośląskiej Cyklostrady, na odcinku około 2,5 km Trasy Via Regia oraz na odcinku około 1 km Trasy Doliny Bobru, które  przebiegają przez Bolesławiec. Na opracowanie dokumentacji odcinka Trasy Via Regia w budżecie miasta Bolesławca zostały zabezpieczone środki w wysokości 36 105 zł, na odcinek Trasy Doliny Bobru zabezpieczono środki w wysokości 16 382,50 zł. Pomoc rzeczowa Województwu Dolnośląskiemu została udzielona na realizację dwóch zadań. Dotyczą one eksploatacji i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej oraz miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350, ul. Widok oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297, ul. T. Kościuszki w Bolesławcu. W budżecie miasta łącznie zabezpieczono środki w wysokości 10 000 zł.

Rada ustaliła plan sieci i określiła granice obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2024 r. Radni wyrazili zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Przedmiotem umowy jest najem lokali użytkowych, stanowiących część nieruchomości położonej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Rada ustaliła ramowy terminarz i tematykę sesji Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji na 2024 rok, zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej oraz plany pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji na 2024 r.

Podjęcie uchwał poprzedziły informacje prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.