Porządek obrad IV sesji:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Zapoznanie Rady z porządkiem obrad IV sesji.

3.  Przyjęcie protokołów z I sesji Rady Miasta Bolesławiec z dnia 7 maja 2024 r. oraz II sesji Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 maja 2024 r.

4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na I sesji Rady Miasta Bolesławiec w dniu 7 maja 2024 r. oraz uchwał podjętych na II sesji Rady Miasta Bolesławiec w dniu 15 maja 2024 r.

5.  Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

6.  Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.

7.  Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.

8.  Projekty uchwał Rady Miasta Bolesławiec:

8.1) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: Budowa dwunastu budynków – wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz wielorodzinnych z wbudowanymi usługami z garażami podziemnymi (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, realizowana w 9 etapach,

8.2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bolesławiec na lata 2019-2022 – za okres 2021 – 2022,

8.3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bolesławiec na lata 2023-2026,

8.4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,

8.5) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej,

8.6) w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania
z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Bolesławiec,

8.7) w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”,

8.8) w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Miejskiej Bolesławiec
w Zgromadzeniu Związku Gmin „Kwisa”,

8.9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

8.10) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.,

8.11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu („Modernizacja dróg na obszarach popegeerowskich na terenie Powiatu Bolesławieckiego.”),

8.12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu („Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenach Powiatu Bolesławieckiego.”),

8.13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu („Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki
w Bolesławcu i m. Łąka.”),

8.14) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu (opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady, na odcinku około 2,5 km Trasy Via Regia przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec),

8.15) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu (opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady, na odcinku około 1 km Trasy Doliny Bobru przebiegającej przez Gminę Miejską Bolesławiec),

8.16) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,

8.17) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,

8.18)   w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji na 2024 r.,

8.19) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji na 2024 r.,        

8.20) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec IX kadencji na 2024 r.

9.  Sprawy organizacyjne:

9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

10.  Zamknięcie sesji.

            Bezpośrednio po zakończeniu IV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

Transmisja online: TUTAJ