5 czerwca 2024 r. w sali Forum miała miejsce uroczystość nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej nr 2. Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Jaźwiec przytoczył uchwałę Rady Miasta Bolesławiec w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2. Warto przypomnieć, że w uzasadnieniu wniosku o nadanie imienia szkole, zwrócono uwagę na fakt, iż imię to wzbogaci tradycje szkoły oraz nada szkole nowy, indywidualny charakter. Symbol Orła Białego związany jest z początkiem Państwa Polskiego i mimo zmieniającego się na przestrzeni wieków wizerunku niezmiennie pozostawał symbolem suwerennego i niezawisłego Państwa Polskiego.

Akt nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 odczytał prezydent Bolesławca Piotr Roman – „Niniejszym aktem uroczystym przekazuję sztandar ufundowany przez Miasto Bolesławiec z racji nadania Szkole Podstawowej nr 2 imienia Orła Białego jako symbol najwyższych wartości, honoru oraz tradycji i jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki”.

Irena Sikora-Kołodyńska, dyrektorka szkoły, przyjmując sztandar, wyraziła serdeczne podziękowanie i zapewniła, że jest on symbolem systemu wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej SP nr 2. - Drodzy uczniowie, przekazuję wam ten sztandar – symbol waszej godności i powinności uczniowskiej. Nigdy nie rezygnujcie z poznawania samych siebie, doskonalcie się poprzez odkrywanie prawdy i piękna otaczającej Was rzeczywistości. Niech ten sztandar prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Strzeżcie jego honoru – zwróciła się do uczniów. Podniosłym momentem ceremoniału było złożenie ślubowania na sztandar przez przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów.

Ceremoniał nadania imienia został uświetniony niezwykłą inscenizacją słowno-muzyczną w wykonaniu uczniów, która przypomniała, iż tradycja  symbolu Orła Białego sięga czasów legendarnych i jest związana z początkami naszego państwa. Podczas postoju w okolicach dzisiejszej Wielkopolski, Lech, założyciel państwa Polan, ujrzał na wysokim drzewie gniazdo, a w nim białego orła z dwoma pisklętami.  Po chwili ów ptak podniósł się i rozpostarł skrzydła na tle nieba, które od zachodzącego słońca stało się czerwone. Lech zachwycił się tak pięknym widokiem, postanowił osiąść w tym miejscu, a w swoim herbie umieścił białego orła na czerwonym tle. Od XII w. znak ten występował na monetach i pieczęciach książąt piastowskich, a także na ich tarczach i chorągwiach. Był zawsze tam, gdzie byli Polacy, w kraju czy na obczyźnie. I do dziś pozostaje w naszej świadomości jako emblemat potęgi, heroizmu, wiary, patriotyzmu i umiłowania wolności.

Dopełnieniem uroczystość było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły. Uroczystość nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej nr 2 poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego odprawiona w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej oraz poświęcenie nowego sztandaru szkoły.

W uroczystości nadania imienia szkole uczestniczyła cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice, nauczyciele, reprezentanci samorządów, radni, przedstawiciele kuratorium, placówek oświatowych, instytucji, stowarzyszeń, duchowieństwo oraz przyjaciele szkoły.