IX kadencji.

Porządek obrad II sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ślubowanie Radnego Rady Miasta Bolesławiec i stwierdzenie quorum.
  3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad II sesji.
  4. Przerwa

5. Powołanie komisji stałych:

5.1. Powołanie Komisji Rewizyjnej;

5.2. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

5.3. Powołanie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych;

5.4. Powołanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;

5.5. Powołanie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa;

5.6. Powołanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

6. Projekty uchwał Rady Miasta:

6.1) w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych,

6.2) w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta  uprawnionego do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miasta.

7. Sprawy organizacyjne:

7.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

8.  Zamknięcie sesji.