Rada Miasta Bolesławiec, zwraca się do Pana Premiera z gorącym apelem o pilną interwencję w sprawie uruchomienia terenowego punktu paszportowego w Bolesławcu.

Bolesławiec jest prężnie rozwijającym się miastem. Mieszkańcy Bolesławca potrzebują rozszerzenia zakresu świadczonych usług publicznych. Potrzeby  te obejmują utworzenie terenowego punktu paszportowego w Bolesławcu, który w znaczący sposób ułatwi mieszkańcom uzyskanie paszportu.

W Bolesławcu mieszka 38 tys. mieszkańców. Natomiast powiat bolesławiecki jest zamieszkiwany przez prawie 90 tys. mieszkańców. Aktualnie, chcąc uzyskać paszport, mieszkańcy muszą udać się do Jeleniej Góry, Legnicy, Bogatyni lub Wrocławia. Wskazane miejscowości oddalone są od Bolesławca od 50 do 120 km, co w znaczny sposób utrudnia do nich dostęp. Rada Miasta Bolesławiec uważa, że nowy punkt paszportowy w Bolesławcu w znaczący sposób zmniejszy obłożenie już istniejących punktów, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości obsługi interesantów.

Prezydent Miasta Bolesławiec w dniu 26 listopada 2023 r. podpisał z ówczesnym Wojewodą Dolnośląskim list intencyjny, w którym to strony wyraziły wspólną wolę utworzenia na terenie miasta Bolesławiec punktu paszportowego oraz zobowiązały się do wspólnego ponoszenia kosztów utworzenia i działania punktu.

Rada Miasta Bolesławiec uchwałą Nr LX/622/2024 w dniu 31 stycznia 2024 r. wyraziła zgodę na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego, dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów.

Szanowny Panie Premierze, Rada Miasta Bolesławiec zapewnia Pana, że w Bolesławcu zostały przygotowane i odpowiednio wyposażone pomieszczenia, zakupiono niezbędny sprzęt i uruchomiono bezpieczne łącze. W związku z powyższym uznać należy, że  władze miasta  Bolesławiec wywiązały się ze wszystkich zobowiązań ujętych w liście intencyjnym.

Pomimo ogromnego zaangażowania  oraz poniesionych znacznych wydatków finansowych w wysokości 93 151,37 zł., terenowy punkt paszportowy do dnia dzisiejszego nie został uruchomiony.

W celu uruchomienia terenowego punktu paszportowego w Bolesławcu  konieczna jest już tylko inicjatywa Wojewody Dolnośląskiego w zakresie:

  • podpisania porozumienia  pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie utworzenia i funkcjonowania terenowego punktu paszportowego;
  • opublikowanie podpisanego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego;
  • zatrudnienia dwóch pracowników w wymiarze po ¼ etatu, zgodnie z zapisami listu intencyjnego , wyrobienia kart dostępowych do systemu dla pracowników punktu  oraz ich wyszkolenia.

Mając powyższe na uwadze, oraz licząc na przychylność Pana Premiera, apelujemy o pilną  interwencję w sprawie  uruchomienia terenowego punktu paszportowego w Bolesławcu.