7 maja 2024 r. Rada Miasta Bolesławiec wybrała na przewodniczącego Rady Miasta radnego Łukasza Jaźwca

Do wewnętrznych organów Rady Miasta Bolesławiec należą dwaj wiceprzewodniczący. Rada Miasta wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Rada Miasta Bolesławiec wybrała na
I wiceprzewodniczącego Rady Miasta radnego Dawida Sarbaka, na II wiceprzewodniczącą radną Renatę Fredyk.

Wybory przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Joanna Dudyńska, Katarzyna Rola, Tomasz Ogrodnik.