Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz . U. z 2023 r. poz. 40 , 572, 1463 oraz 1688) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II postanawia, co następuje:
Zwołuje się sesję Rady Miasta Bolesławiec na dzieó 7 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w sali Rajców Ratusza - Rynek 41 (II piętro , sala nr 201), w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miasta Bolesławiec oraz Prezydenta Miasta Bolesławiec wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego , przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Ustala się porządek obrad sesji Rady Miasta Bolesławiec stanowiący załącznik do niniejszego
postanowienia.
 (TRANSMISJA NA ŻYWO: TUTAJ)

Porządek obrad I sesji:       

1. Uroczyste otwarcie sesji przez Radnego Seniora.

2. Wystąpienie Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Bolesławcu.

3. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Bolesławcu zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Miasta Bolesławiec.

4. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Bolesławcu zaświadczenia o wyborze Prezydenta Miasta Bolesławiec.

5. Ślubowanie Radnych Rady Miasta Bolesławiec i stwierdzenie quorum.

6. Ślubowanie wybranego w dniu 7 kwietnia 2024 r. Prezydenta Miasta Bolesławiec.

7. Uchwalenie porządku obrad I sesji.

8. Wybór komisji skrutacyjnej.

9. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.

10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

10.1. Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

10.2. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

11. Sprawy organizacyjne i bieżące.

12. Zamknięcie sesji.