Po konsultacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że w budżecie miasta na 2024 rok zabezpieczone są środki finansowe na zwiększenie kwot dotacji dla publicznych i  niepublicznych jednostek oświatowych  prowadzonych przez osoby prawne nie będącymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

Terminy aktualizacji kwot dotacji i ich wypłaty określone zostały wprost w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 123). Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do ich przestrzegania.

Zgodnie z  art. 43  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,  pierwszej aktualizacji kwoty dotacji dokonuje się w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok budżetowy. Oznacza to, iż miesiącem aktualizacji kwoty dotacji  jest miesiąc kwiecień bieżącego roku.

Termin wypłaty zaktualizowanej kwoty dotacji został określony w   art. 43 ust 3  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i jest nim miesiąc następny po miesiącu pierwszej aktualizacji.

                Dlatego też nie ma prawnych możliwości wypłaty zaktualizowanych kwot dotacji w tym miesiącu. Jeżeli stan prawny w tym zakresie ulegnie zmianie, zwiększone kwoty dotacji zostaną przekazane niezwłocznie.