W porządku znalazły się informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2023 r. - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Powiatowego Policji, Prokuratora Rejonowego oraz sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej. Radni zapoznali się z funkcjonowaniem szpitali - Szpitalem św. Łukasza oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w świetle zawartych kontraktów. W porządku obrad znalazło się również sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2021-2023 za 2023 rok”.

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Bolesławiec. Podjęcie uchwały wynika z faktu, iż w dniu 7 lipca 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”. Przepisy ustawy weszły w życie w dniu 24 września 2023 r. Na mocy art. 65 ust. 1 ustawy z dniem 1 stycznia 2026 r. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminach stracą moc. W miejsce studium stanowiącego dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, ustawa wprowadza nowy akt planowania przestrzennego - plan ogólny gminy. Jeżeli do 31 grudnia 2025 r. nie wejdzie w życie plan ogólny, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo ich zmiany (z wyjątkami określonymi w ustawie) nie będą możliwe.

Rada wyraziła  zgodę na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 201 i 199/30, położonej przy ul. Michała Kutuzowa nr 14 i nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. nr 565 położonej przy ul. Zgorzeleckiej nr 28/29 w Bolesławcu. Oddanie w nieodpłatne użytkowanie, na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, następuje na rzecz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. Zgoda na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, następuje na rzecz „Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu, w związku z prowadzonym przez nią targowiskiem miejskim. Wydzierżawienie nieruchomości, wymienionych w uchwały wykorzystane zostanie do prowadzenia targowiska miejskiego, w tym m.in. do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, którego przedmiotem mogą być produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

Rada wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych nr 2, nr 3 i nr 4, położonych w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 4 w Bolesławcu oraz podjęła dwie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Obie ulice znajdują się w obrębie 6 miasta. Nowy nazwy brzmią - Jaworowa, Cedrowa. Rada dokonała zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w budżecie miasta na 2024 r. Warto przypomnieć, że ,nadwyżka operacyjna w budżecie miasta Bolesławca oraz otrzymane  środki na budowę stadionu miejskiego, w sumie ponad 22 mln zł, umożliwiają  realizację nowych inwestycji miejskich oraz przeprowadzenie kolejnych remontów dróg, w tym

- nowe inwestycje: przebudowa drogi – ul. Widok w Bolesławcu (boczna do tunelu), budowa drogi ul. Stokrotek, przebudowa drogi ul. Traugutta, budowa drogi bocznej ul. Kleeberga, przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska – ul. Warszawska, przebudowa drogi ul. Orla – boczna, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Przylesie, budowa boiska przy ul. Granicznej, budowa Bolesławieckiego Rowerowego Parku Umiejętności, przebudowa drogi pieszo-rowerowej przy Placu Piastowskim i ul. Orlej; stadion na ulicy Spacerowej; remonty: drogi ul. Konopnickiej, drogi dojazdowej do garaży przy ul. Polnej, ulicy Cieszkowskiego – dojazd do budynków 6A i 6B.

Rada uznała za bezzasadną skargę na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Radni powołali Komisję do spraw zbadania poprawności, legalności, prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Podjęcie uchwał poprzedziły informacje prezydenta Bolesławca Piotra Romana i przewodniczącego Rady Miasta Józefa Pokładka  o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.