Sprostowanie wiadomości zawartych w materiale prasowym pod tytułem „Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o urzędzie miasta pod kierownictwem Piotra Romana”, opublikowanym 21 marca 2024 r., o godz. 20:00, na stronie internetowej www.istotne.pl, albowiem zawiera on nierzetelne i niepełne informacje, mogące wprowadzać w błąd czytelnika.

Przekazana wiadomość nie zawiera bowiem informacji o tym, że Prezydent Miasta Bolesławiec pismem z 17 lutego 2021 r. złożył zastrzeżenia do zarzutów zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr LWR.410.022.04.2020 z dnia 29 stycznia 2021 r. Jak również, że 29 kwietnia 2021r. Najwyższa Izby Kontroli na skutek zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Bolesławie zastrzeżeń, podjęła uchwałę nr KPK-KPO.443.038.2021, którą albo w całości, albo w części uwzględniła zgłoszone zastrzeżenia, szeroko przedstawiając swoje stanowisko w uzasadnieniu do ww. uchwały.

(-) Piotr Roman

Prezydent Miasta Bolesławiec