Porządek obrad LXII sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LXII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
  29 lutego 2024 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych
  na LXI sesji Rady Miasta Bolesławiec w dniu 29 lutego 2024 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2023 r.:
  • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
  • Komendanta Powiatowego Policji,
  • Prokuratora Rejonowego.
 2. Aktualne funkcjonowanie szpitali: Szpital św. Łukasza oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, w świetle zawartych kontraktów.
 3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2021-2023 za 2023 rok”.
 5. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.

11. Projekty uchwał Rady Miasta:

11.1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Bolesławiec,

11.2) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 201 i 199/30, położonej przy ul. Michała Kutuzowa nr 14
i nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. nr 565 położonej przy ul. Zgorzeleckiej nr 28/29 w Bolesławcu,

11.3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,

11.4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych nr 2, nr 3 i nr 4, położonych w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 4 w Bolesławcu,

11.5) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Jaworowa),

11.6) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Cedrowa),

11.7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

11.8) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.,

11.9) w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolesławcu,

11.10) w sprawie powołania Komisji do spraw zbadania poprawności, legalności, prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej
i południowej części województwa dolnośląskiego”.

12. Sprawy organizacyjne:

12.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

13.  Zamknięcie sesji.