Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności albo
  2. osobą z niepełnosprawnościami posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowanej na równi z orzeczeniem wyżej wymienionym

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnościami, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Nabór wniosków do Programu odbywać się będzie w terminie od 21.03.2024 r. do 28.03.2024 r. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną  za pośrednictwem platformy e-PUAP ( wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu. Wnioskodawcy o wynikach naboru  zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu uwzględnia w pierwszej kolejności potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Przyznając usługi opieki wytchnieniowej  realizator bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 645 78 23

Załączniki :

Załącznik 1 - karta zgłoszenia do Programu
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 3 - Klauzula.docx