Umowa obowiązuje do końca 2024 roku. Umowa obejmuje zabezpieczenie 32 miejsc tymczasowego pobytu dla mężczyzn w Schronisku dla Bezdomnych,  których ostatnim miejsce zameldowania na pobyt stały było miasto Bolesławiec oraz powiat bolesławiecki.

Umowę poprzedziło porozumienie międzygminne w sprawie  powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom  z terenu Gminy Bolesławiec, Gminy Gromadka, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Osiecznica, Gminy i Miasta Nowogrodziec świadczonego przez Schronisko dla  Bezdomnych Mężczyzn.

Porozumienie zawiera m.in. roczny ryczałt za jedno miejsce w schronisku w wysokości 16 425 zł oraz liczbę miejsc oraz roczną kwotę dotacji dla poszczególnych gmin: Gminy Miejskiej Bolesławiec (19 miejsc - 312 072 zł), Gminy Bolesławiec (3 miejsca – 49 275 zł), Gminy Gromadka (3 miejsca – 49 275 zł), Gminy Warta Bolesławiecka (3 miejsca – 49 275 zł), Gminy Osiecznica (1 miejsce – 16 425 zł), Gminy i Miasta Nowogrodziec (3 miejsca – 49 275 zł). Pobyt w placówce jest możliwy na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiedni ośrodek pomocy społecznej z terenu powiatu bolesławieckiego.

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Bolesławcu znajduje się przy al. Tysiąclecia 32A. Celem placówki  są  działania o charakterze osłonowym - zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych, gwarantujących egzystencję osób bezdomnych  oraz podejmowanie działań  o charakterze aktywizującym, które zmierzają do wyprowadzenia z bezdomności osób rokujących perspektywy przezwyciężenia tej sytuacji i powrót do życia w społeczności .

Placówka funkcjonuje w systemie całorocznym i całodobowym, realizuje zadania obejmujące w szczególności udzielenie tymczasowego noclegu osobom bezdomnym (łóżko, pościel i szafkę na odzież, naczynia), wyżywienie (trzy posiłki  dziennie, w tym jeden gorący),  możliwość wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania  higieny osobistej (dostęp do  dwóch  łazienek  z natryskami, umywalkami i toaletami). Placówka zapewnia środki higieny osobistej. W schronisku istnieje możliwość skorzystania  z  pralek, lodówek, telewizora.

Podopieczni placówki ściśle współpracują  z kadrą schroniska w celu rozwiązywania swoich problemów  oraz bieżących spraw życia codziennego poprzez: motywowanie  do leczenia w poradni  uzależnień i podjęcie terapii, nieodpłatną pomoc prawna i psychologiczną, uzyskanie dowodu osobistego, rejestrowanie się w urzędzie pracy w celu poszukiwania pracy, aktywizowanie osób bezrobotnych do poszukiwania  pracy, pomoc przy pisaniu CV, bezpośrednie rozmowy z pracodawcami, wspieranie w poszukiwaniu stałych miejsc zamieszkania, pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, renty lub emerytury, podjęcie niezbędnego leczenia, pomoc w rozwiązywaniu zaniedbanych spraw rodzinnych, pomoc w zagospodarowaniu osobom usamodzielniającym się.

Ponadto - angażowanie  podopiecznych w różne prace na rzecz społeczeństwa Bolesławca, udział osób bezdomnych  w akcjach charytatywnych PCK, drobne remonty  pomieszczeń  schroniska i  dbanie o otoczenie, prace w kuchni, bieżące prace porządkowe sal i pomieszczeń placówki.