W przetargu na realizację tego zadania wpłynęło dwanaście ofert. Komisja przetargowa po sprawdzeniu i weryfikacji jako najkorzystniejszą wskazała ofertę złożoną przez firmę Himmel i Papesch z Opola, która opiewa na kwotę ponad 40,7 mln zł.  

Wybrana przez komisję przetargową oferta ma najniższą cenę spośród złożonych przez zainteresowanych wykonawców. Kryterium pozacenowe – przedłużenie okresu gwarancji wszyscy wykonawcy zadeklarowali na takim samym, maksymalnym poziomie

Dwa mosty

Istniejący most, ze względu na zły stan techniczny i nienormatywne parametry zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Dodatkowo, po północnej stronie zbudujemy drugi, w wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze mosty. Zbudujemy także odcinek dwujezdniowej DK94.  

Na każdym z nowych mostów wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa, zapewniające dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki. To rozwiązanie nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.  Na obu końcach przepraw mostowych wykonane zostaną ronda turbinowe o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu.   

Przebudowa układu komunikacyjnego

W ramach zadania przebudowana zostanie DK94 z na odcinku prawie 530 m, a jej nośność zwiększy się do 11,5 t/oś. W miejscu obecnego skrzyżowania DK94 z ulicą Widok (droga wojewódzka nr 350) wybudowane zostanie rondo, a istniejące rondo z ulicą Zgorzelecką zostanie przebudowane. Przebudowane będzie także skrzyżowanie DK94 z ulicą Spacerową (droga powiatowa nr 2324D) oraz skrzyżowanie DK94 z drogą gminną (nr 104068D).  Zatoki autobusowe zostaną przeniesione poza strefę głównych potoków ruchu, a po północnej stronie ul. II Armii Wojska Polskiego zostanie dobudowany chodnik. Wybudowana będzie kanalizacja deszczowa, doświetlenie drogi oraz elementy BRD.   

Przebudowa DK94 wraz z budową dwóch mostów wpłynie na zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakończenie przebudowy planowane jest w 2026 r. Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa.   (Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw)