Rada została powołana na czteroletnią kadencję przez Prezydenta Miasta Bolesławiec w marcu 2020 r. Zgodnie z obowiązującym statutem, wszystkie działania Rady Seniorów miały charakter społeczny.  Statut zapewniał Radzie Seniorów wsparcie zaplecza organizacyjnego przez Wydział Społeczny Urzędu Miasta Bolesławiec, kierowany przez naczelnik Beatę Sulską. W skład IV kadencji Bolesławieckiej Rady Seniorów weszło 14 reprezentantów różnych organizacji senioralnych, działających na terenie miasta Bolesławca: Helena Strzelczak-Kunicka – przewodnicząca,  (Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski  „Carpe Diem”), Barbara Smoleńska – wiceprzewodnicząca, (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich), Bogdan Gajewski – sekretarz, (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych), Władysław Jędryczka, (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego), Marian Kotłowski,  (Dom Pomocy Społecznej), Maria Krestow, (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów), Tadeusz Krzywiecki,  (Dzienny Dom „Senior +” ), Helena Kowal,  (Związek Sybiraków), Marek Małowiecki, (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM  „Polska Miedź” S.A. Koło Bolesławiec), Wiesława Olczyk,  (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Krystyna Sas, (Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół), Teresa Śliwińska,  (Bolesławiecki Klub Amazonek), Stanisława Śmigiel, (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych),  Jerzy Zając, (Polski Związek Działkowców). Skład osobowy Rady zmniejszył się w związku ze śmiercią Heleny Kowal (10.12.2022 r.) ze Związku Sybiraków. W trakcie trwania IV kadencji Rady Seniorów, Związek Sybiraków nie włączył nowego reprezentanta, niemniej na posiedzenia Rady zawsze zapraszana była Prezes Związku Sybiraków w Bolesławcu, Maria Niemczuk.

IV kadencja Bolesławieckiej Rady Seniorów obejmuje okres 3.03.2020 - 7.02.2024. - Jako cel główny Rada IV kadencji przyjęła: zachęcanie seniorów do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym miasta (jako dawca i biorca), budowanie pozytywnego społecznego wizerunku seniora, integracja środowisk senioralnych, reprezentowanie praw osób starszych i ich środowisk wobec władz lokalnych, budowanie solidarności międzypokoleniowej – informuje w sprawozdaniu z działalności IV kadencji Bolesławieckiej Rady Seniorów przewodnicząca Helena Strzelczak-Kunicka. Cały okres działalności IV kadencji Rady przebiegał w bardzo trudnych warunkach społeczno-epidemiologicznych. Przewodnicząca podkreśla, że działalność rozpoczęła się już podczas  trwającej w świecie epidemii koronawirusa i licznych zachorowań na  COVID-19. Najważniejszym głoszonym wówczas hasłem stało się zadanie „Seniorze, zostań w domu”. Ograniczenia dotyczyły dostępności do urzędów, kontaktów międzyludzkich, opuszczanie mieszkań tylko w uzasadnionych sytuacjach, wyjście do sklepu, apteki (co przyczyniło się do izolacji osób starszych), odwoływano wydarzenia społeczno-kulturalne. Następnie akcje „Poznaj swojego sąsiada – seniora. Seniorze, chętnie Ci pomogę. Zrobię zakupy, wykupię leki, wyprowadzę psa” i szczepień przeciw COVID-19. To wszystko stwarzało naoczną, smutną sytuację, obawy i mocne zaniepokojenie społeczne, szczególnie wśród osób starszych, jako grupy najbardziej narażonej na zachorowania. Z innych wydarzeń budzących niepokoje społeczne, szczególnie pośród starszego społeczeństwa można wymienić wywołany w II półroczu 2021 r. (sierpień 2021 r.) kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej oraz inwazję Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, dokonaną 24 lutego 2022 r., która trwa nadal. Starsi wiekiem seniorzy, to grupa społeczna, która ma „za sobą” pewien bagaż życiowych doświadczeń. Stąd zrozumiały jej niepokój, wymagający szczególnej, spokojnej egzystencji życia codziennego. Wśród wielu akcji przewodnicząca wymienia m.in. dystrybucję  środków ochrony przed koronawirusem, włączania się do organizowanych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury- Międzynarodowe Centrum Ceramiki  imprez miejskich, które upowszechniały pozytywny wizerunek seniora, także w organizowanych licznych wystawach, wernisażach. Na wystawach prezentowane były również prace własne  seniorów, np. malarskich, ceramicznych. Szczególnie należy zaznaczyć aktywny udział seniorów w uroczystościach: wręczenie Nagrody Europy 2023  dla Bolesławca, udział w obchodach Dnia Seniora (Rada Seniorów podała również własne pomysły); Europejski Dzień Seniora,   Dzień Osadnika Ziemi Bolesławieckiej (zainicjowany przez BRS),  wieloetapowy projekt Bolesławieckie Dni Seniora’2023  pod hasłem „Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście. Bolesławieckie Dni Seniora”, Miejski Dzień Działkowca,  Miejskiego Dnia Działkowca w ramach „Dni Bolesławca. Europejskich Dni Dziedzictwa”, udział w corocznym Bolesławieckim Święcie Ceramiki,  udział w świętach państwowych i w innych lokalnych uroczystościach. W ramach budowania więzi międzypokoleniowej oraz wykorzystywania potencjału osób starszych Rada Seniorów  brała udział w spotkaniach z uczniami oraz w wielu wydarzeniach organizowanych przez różne instytucje i organizacje senioralne. Rada podejmowała szereg działań w celu zintegrowania środowiska senioralnego, a także  środowiska szkolnego, m.in. zaproszenie na uroczystości związane z  uhonorowaniem pierwszych, powojennych bolesławieckich nauczycieli, obchody uroczystości związanych z otwarciem „Skweru Różanego im. Stefanii Tajcher. Jednym z najważniejszych działań Bolesławieckiej Rady Seniorów, wśród wielu innych inicjatyw, był jej wkład w utrwalanie historii powojennego bolesławieckiego szkolnictwa.

Przewodnicząca Helena Strzelczak-Kunicka wielokrotnie, dbając o wysoki poziom merytoryczny posiedzeń oraz podejmowanych inicjatyw, zapraszała na obrady Rady ekspertów z zagadnień, którymi zajmowała się Rada. Reprezentując Bolesławiecką Radę Seniorów na zewnątrz, przewodnicząca i członkowie BRS uczestniczyli w wielu spotkaniach roboczych, np. dotyczących najczęściej organizacji imprez miejskich.
Przewodnicząca podkreśla, że współpraca Rady Seniorów i bezpośrednio organizacji senioralnych  ze wszystkimi organami Urzędu Miasta Bolesławiec oraz z instytucjami kultury, BOK-MCC, Biblioteką Publiczną, Biblioteką Pedagogiczną,  Muzeum Ceramiki, MOPS, Domem Pomocy Społecznej, Dziennym Domem „Senior +”, PCEiKK, i innymi jednostkami,  układała się bardzo dobrze w pełnym szacunku i zrozumieniu przedstawianych spraw senioralnych.

Prezydent Bolesławca Piotr Roman przekazał członkom Bolesławieckiej Rady Seniorów serdeczne podziękowania za ogrom pracy, zaangażowanie i liczne inicjatywy oraz sugestie. - Szczególnie dziękuję za uświadomienie potrzeb partycypacyjnych osób starszych w życiu obywatelskim, a także za aktywną działalność na rzecz integracji i aktywizacji środowisk senioralnych.