W porządku obrad LX sesji znalazły się informacje prezydenta Bolesławca i przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Rada zapoznała się ze stanem realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.  Prezentacja zestawienia obejmuje informacje o  projektach realizowanych  przez Urząd Miasta Bolesławiec oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec i współfinansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych. Zawarte są w niej projekty zrealizowane w 2023 roku oraz projekty kontynuowane w roku 2024. Zestawienie obejmuje również projekty w trakcie realizacji lub rozliczenia, jak i projekty, na które zostały złożone wnioski   o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Do udzielenia dotacji zostały wytypowane cztery wnioski, w których przewidziane prace są zasadne, a wnioski są kompletne. W każdym przypadku wniosek dotyczy obiektu o wysokiej wartości historycznej i kulturowej. Prace konserwatorskie przy obiektach objętych uchwałą zmierzają do przywrócenia uszkodzonej lub zmienionej w budynku dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Prace renowacyjne przeprowadzane będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków dotyczy renowacji elewacji kamienic: przy ul. Karola Miarki 26, przy ul. Komuny Paryskiej 35, przy ul. Karola Miarki 23, przy ul. Piaskowa 9.

Dwie uchwały dotyczyły udzielenia dotacji, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina Miejska Bolesławiec wzięła udział w naborze wniosków ogłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 25.07.2023 r. przyznana została wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy placu Zamkowym w Bolesławcu", a w dniu 04.10.2023 r. na realizację inwestycji "Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu". Rada uchwaliła, że udziela się dotacji w wysokości 1.197.000 zł, w tym 1.173.060 zł ujętej we wstępnej promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Prace remontowe Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy placu Zamkowym w Bolesławcu" oraz  w wysokości 510.200,00 zł, w tym 500.000,00 zł również ujętej we wstępnej promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu".

Rada nadała nazwę rondu położonemu w ciągu ulicy Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów. Będzie ono nosiło nazwę Rondo Uczniowskiego Komitetu Oporu Społecznego. Z inicjatywą wystąpiło Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych „NIEZŁOMNI” we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu. Nadanie takiej nazwy jest upamiętnieniem utworzonej na początku 1982 roku przez uczniów bolesławieckich szkół średnich, konspiracyjnej organizacji antykomunistycznej o nazwie Uczniowski Komitet Oporu Społecznego – UKOS. To właśnie ze szkół znajdujących się w pobliżu ronda: Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego i Zespołu Szkół Górniczych im. Ignacego Domeyki rekrutowali się twórcy i w zdecydowanej większości członkowie tej organizacji. Ogółem przez 7 lat działalności UKOS-u na terenie Bolesławca przez jego struktury i w różnej formie jego zaangażowania przewinęło się około stu uczniów bolesławieckich szkół średnich, co w okolicznościach wprowadzonego w 1981 roku stanu wojennego i na tle działających w tym czasie podziemnych organizacji antykomunistycznych w Polsce było niewątpliwym ewenementem.

Rada podjęła dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. Zgody dotyczą  Miejskiego Klub Tenisowego oraz "FLORIAN" Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich. Kolejna uchwała dotyczyła uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody żywej. Uzgodniono przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa - miłorząb dwuklapowy „Mandaryn”, który rośnie przy ul. Grunwaldzkiej 5.

Podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc. Rada podwyższyła do wysokości 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy pieniężnej na zakup posiłku lub żywności, jednocześnie nie żądając zwrotu wydatków za udzieloną pomoc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. udzielił pomocy w formie dożywania 420 osobom i wydatkował na ten cel 645 800 zł (279 000 zł - wkład własny z budżetu miasta, 366 800 zł - dotacja).

Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Miejską Bolesławiec do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 i Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz do przystąpienia do realizacji Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa. Gmina może otrzymać dotacje na realizację działań przewidzianych Programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20 %. W 2024 r. Gmina Miejska Bolesławiec przewiduje sfinansowanie usługi teleopieki dla 130 osób mieszkańców Bolesławca.

Rada wyraziła zgodę na przyjęcie od Wojewody Dolnośląskiego zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów. Prezydent Miasta Bolesławiec wystąpił w dniu 16 listopada 2023 r. z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o możliwość utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec Terenowego Punktu Paszportowego (TPP), wskazując, że jego utworzenie przyczyni się do swobodniejszego dostępu do uzyskania paszportu, skróci czas oczekiwania na dokument oraz wyeliminuje czas i koszty dojazdu do najbliższego biura paszportowego. W dniu 28 listopada 2023 r. Prezydent Miasta podpisał z Wojewodą Dolnośląskim list intencyjny w sprawie utworzenia i funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Bolesławcu. Utworzenie TPP planowane jest w budynku Urzędu Miasta Bolesławiec - wieżowiec.

Rada podjęła uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz zmian w budżecie miasta na 2024 r. Plan dochodów po zmianach wynosi 326 038 855,76 zł, w tym dochodów bieżących 231 704 155,00 zł, a dochodów majątkowych 94 334 700,76 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 343 432 628,25 zł, w tym wydatków bieżących 226 798 593,13 zł, a wydatków majątkowych 116 566 035,12 zł.

W uznaniu zasług i zaangażowania w rozwój miasta Bolesławiec na polach działalności zawodowej i społecznej, Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu Józefowi Królowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec.