Porządek obrad LX sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad LX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu
  28 grudnia 2023 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych
  w 2023 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 1. Stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.
 2. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.

8. Projekty uchwał Rady Miasta:

8.1) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

8.2) w sprawie udzielenia dotacji, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów
nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na prace remontowe kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy placu Zamkowym w Bolesławcu,

8.3) w sprawie udzielenia dotacji, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów
nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na prace remontowe i konserwatorskie gotyckiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu,

8.4) w sprawie udzielenia dotacji, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów
nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół Pijarów w Bolesławcu,

8.5) w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Bolesławiec,

8.6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (Miejski Klub Tenisowy),

8.7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (FLORIAN Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich),

8.8) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody żywej,

8.9) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2024-2028 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc,

8.10) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,

8.11) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024,

8.12) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,

8.13) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego, dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów,

8.14) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

8.15) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.,

8.16) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec Panu Józefowi Królowi. 

9. Sprawy organizacyjne:

9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

10.  Zamknięcie sesji.